Tạp chí Kinh tế và Phát triển: Thông báo http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed <div class="news-description">Tạp chí Kinh tế và Phát triển là tạp chí học thuật về khoa học kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sứ mệnh là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong lĩnh vực kinh tế và phát triển. Tạp chí Kinh tế và Phát triển được xuất bản từ năm 1994 với mã số ISSN 1859-0012, phát hành định kỳ hàng tháng.</div> <div class="news-description"><br />Mục đích hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Phát triển là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo thông qua 5 chức năng cơ bản: (i) Nghiên cứu phục vụ hoạch định phát triển kinh tế xã hội; (ii) Xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; (iii) Kênh giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học; (iv) Kiểm định chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua quy trình phản biện; (v) Cơ sở dữ liệu tham khảo/trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai.</div> <div class="news-description"><br />Phạm vi nghiên cứu của Tạp chí Kinh tế và Phát triển bao gồm các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế và phát triển của Việt Nam và thế giới, bao gồm kinh tế, kinh doanh, quản lý và những vấn đề phát triển bền vững.</div> <div class="news-description"><br />Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Phát triển được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia kinh tế đầu ngành ở trong và ngoài nước.</div> <div class="news-description"> <p>Các tác giả quan tâm gửi bài vui lòng đọc kỹ các <a title="Quy định gửi bài" href="https://ktpt.edu.vn/quy-dinh-huong-dan-gui-bai/quy-dinh-huong-dan-gui-bai.372883.aspx" target="_blank" rel="noopener">Quy định gửi bài. </a>Tác giả cần phải <a title="đăng ký tài khoản" href="https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/index" target="_blank" rel="noopener">đăng ký tài khoản</a> trước khi gửi bài qua hệ thống trực tuyến. Tác giả có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản<a title="video hướng dẫn đăng ký tài khoản" href="https://youtu.be/XiV-AH-ILKA" target="_blank" rel="noopener"> tại đây</a>, cũng như <a href="https://youtu.be/uMJZLcSmz64" target="_blank" rel="noopener">video hướng dẫn quy trình gửi bản thảo</a>. Nếu đã đăng ký tài khoản, tác giả chỉ cần <a title="đăng nhập" href="https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/login" target="_blank" rel="noopener">đăng nhập</a> và bắt đầu gửi bản thảo với quy trình 5 bước.</p> </div> vi-VN Tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức ghi tên vào danh sách tạp chí thuộc danh mục Scopus http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/announcement/view/3 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2023-12-16 Thông báo thay đổi tên miền hệ thống gửi bài trực tuyến của Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/announcement/view/1 <p>Tạp chí Kinh tế và Phát triển trân trọng thông báo:</p> <p>Kể từ ngày 04/06/2023 hệ thống gửi bài trực tuyến của Tạp chí Kinh tế và Phát triển (số tiếng Việt) chuyển sang địa chỉ mới tại:&nbsp;<strong><a href="https://js.ktpt.edu.vn">https://js.ktpt.edu.vn</a></strong>&nbsp;(thay cho địa chỉ cũ&nbsp;<a href="http://ktpt.edu.vn/">http://ktpt.edu.vn</a>).</p> <p>Kính đề nghị các tác giả, nhà phản biện, các biên tập viên đăng nhập vào làm việc trên hệ thống theo địa chỉ mới tại: <strong><a href="https://js.ktpt.edu.vn">https://js.ktpt.edu.vn</a></strong></p> <p><em><strong>* Nếu gặp trường hợp không đăng nhập được vào hệ thống ở tên miền mới, nguyên nhân là do trình duyệt (Browser) của quý vị bị Cache, trường hợp này hoặc quý vị sử dụng trình duyệt khác để đăng nhập hoặc xóa cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt đang sử dụng rồi đăng nhập lại. Quý vị có thể tham khảo các cách xóa cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt ở các video hướng dẫn sau:</strong></em><br>- Cách&nbsp;xóa&nbsp;cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt Chrome và Coccoc:&nbsp;<a href="https://youtu.be/_pBex2cp_sI">https://youtu.be/_pBex2cp_sI</a><br>- Cách&nbsp;xóa&nbsp;cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt Firefox:&nbsp;<a href="https://youtu.be/eyxNORJam5g">https://youtu.be/eyxNORJam5g</a><br>- Cách&nbsp;xóa&nbsp;cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt Microsoft Edge (IE):&nbsp;<a href="https://youtu.be/oQtY_zXKO9Q">https://youtu.be/oQtY_zXKO9Q</a></p> <p>Trân trọng cảm ơn.</p> <p>Tòa soạn Tạp chí Kinh tế và Phát triển</p> Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2023-06-04