Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed <div class="news-description">Tạp chí Kinh tế và Phát triển là tạp chí học thuật về khoa học kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sứ mệnh là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong lĩnh vực kinh tế và phát triển. Tạp chí Kinh tế và Phát triển được xuất bản từ năm 1994 với mã số ISSN 1859-0012, phát hành định kỳ hàng tháng.</div> <div class="news-description"><br />Mục đích hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Phát triển là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo thông qua 5 chức năng cơ bản: (i) Nghiên cứu phục vụ hoạch định phát triển kinh tế xã hội; (ii) Xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; (iii) Kênh giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học; (iv) Kiểm định chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua quy trình phản biện; (v) Cơ sở dữ liệu tham khảo/trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai.</div> <div class="news-description"><br />Phạm vi nghiên cứu của Tạp chí Kinh tế và Phát triển bao gồm các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế và phát triển của Việt Nam và thế giới, bao gồm kinh tế, kinh doanh, quản lý và những vấn đề phát triển bền vững.</div> <div class="news-description"><br />Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Phát triển được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia kinh tế đầu ngành ở trong và ngoài nước.</div> <div class="news-description"> <p>Các tác giả quan tâm gửi bài vui lòng đọc kỹ các <a title="Quy định gửi bài" href="https://ktpt.edu.vn/quy-dinh-huong-dan-gui-bai/quy-dinh-huong-dan-gui-bai.372883.aspx" target="_blank" rel="noopener">Quy định gửi bài. </a>Tác giả cần phải <a title="đăng ký tài khoản" href="https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/index" target="_blank" rel="noopener">đăng ký tài khoản</a> trước khi gửi bài qua hệ thống trực tuyến. Tác giả có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản<a title="video hướng dẫn đăng ký tài khoản" href="https://youtu.be/XiV-AH-ILKA" target="_blank" rel="noopener"> tại đây</a>, cũng như <a href="https://youtu.be/uMJZLcSmz64" target="_blank" rel="noopener">video hướng dẫn quy trình gửi bản thảo</a>. Nếu đã đăng ký tài khoản, tác giả chỉ cần <a title="đăng nhập" href="https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/login" target="_blank" rel="noopener">đăng nhập</a> và bắt đầu gửi bản thảo với quy trình 5 bước.</p> </div> vi-VN toasoan@ktpt.edu.vn (Tạp chí Kinh tế và Phát triển) toasoan@ktpt.edu.vn (Tạp chí Kinh tế và Phát triển) T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp xây dựng và doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1412 <p><em>Bài viết so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010 đến 2020. Sử dụng dữ liệu bảng đã được xử lý dữ liệu ngoại lai, và sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi, nhóm tác giả chỉ ra khủng hoảng tài chính, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính có tác động thuận chiều, trong khi quy mô doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động có tác động ngược chiều đến kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngành bất động sản chịu tác động của hiệu quả hoạt động nhiều hơn, trong khi mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính là nhân tố tác động lớn hơn đến các doanh nghiệp xây dựng. Nhóm tác giả đưa ra khuyến nghị về giới hạn nợ trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính và việc nâng cao hiệu quả hoạt động cũng làm giảm nguy cơ dẫn đến kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp này.</em></p> Phan Thuỳ Dương, Ngô Thị Thanh Nga Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1412 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 Ảnh hưởng của nhận thức rủi ro tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng khi áp dụng Fintech: tiếp cận theo mô hình thẻ điểm cân bằng http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1413 <p><em>Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của nhận thức rủi ro khi áp dụng FinTech đối với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam. Để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, tác giả sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức. Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua bảng câu hỏi cấu trúc sẵn, với 214 phiếu trả lời hợp lệ được thu thập trong tháng 7 năm 2023. Kết quả phân tích bằng </em><em>mô hình phương trình cấu trúc (SEM) chứng minh ảnh hưởng tiêu cực của các rủi ro </em><em>không gian mạng, rủi ro hoạt động, rủi ro thuê ngoài, rủi ro hệ thống, rủi ro tuân thủ nguyên tắc, và rủi ro tài chính vi mô</em><em> tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng khi áp dụng FinTech. Kết quả nghiên cứu bổ sung bằng chứng thực nghiệm trong phân tích rủi ro khi áp dụng FinTech tại các ngân hàng và tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng khi áp dụng FinTech.</em></p> Hoàng Thị Thanh, Lâm Phạm Thị Hải Hà Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1413 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 Tác động của quán lý chuỗi cung ứng xanh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1417 <p><em>Nghiên cứu này phân tích tác động của các yếu tố quản lý chuỗi cung ứng xanh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam. </em><em>Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập từ 138 doanh nghiệp xây dựng, phân tích dữ liệu theo mô hình cấu trúc tuyến tính với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS và Amos</em><em>. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố mua hàng xanh, xây dựng xanh, tiếp thị xanh, logistics ngược của quản lý chuỗi cung ứng xanh tác động tích cực đến hiệu quả môi trường; yếu tố giáo dục môi trường không tác động đến hiệu quả môi trường; đồng thời hiệu quả môi trường có tác động tích cực đến hiệu quả xã hội; cả hiệu quả môi trường và hiệu quả xã hội có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh trong các doanh nghiệp xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng theo hướng bền vững.</em></p> Hoàng Thị Hồng Lê, Đỗ Thị Huyền, Phạm Thị Thanh Nhàn Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1417 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 Các nhân tố ảnh hưởng tới tính tuân thủ thuế tại các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1416 <p><em>Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng thông qua kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và phân tích mô hình hồi quy tuyến tính bội với dữ liệu khảo sát từ các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra các một số giải pháp khuyến nghị tới các cơ quan quản lý thuế như hoàn thiện chính sách, pháp luật thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm nâng cao nhận thức và tính tuân thủ thuế tự nguyện tại doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.</em></p> Vương Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Ngô Thị Hường Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1416 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển tiền trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1425 <p><em>Bài viết khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển tiền trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua vận dụng lý thuyết mô hình SERVPERF. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tích (SEM) bằng phần mềm SPSS 22 và AMOS 25. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển tiền trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi hai nhân tố: Giá trị chi phí và Độ tin cậy. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả rút ra một số kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.</em></p> Công Vũ Hà Mi, Nguyễn Hùng Cường Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1425 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 Các nhân tố ảnh hưởng đến phải thu của khách hàng trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1519 <p class="b"><em>Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc phải thu của khách hàng trong các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với việc ứng dụng phần mềm E-view trong phân tích định lượng để xây dựng mô hình hồi quy dữ liệu bảng (panel data), sử dụng kiểm định White, Hausman và Wald để lựa chọn mô hình phù hợp dựa trên các kiểm định của mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (POLS), tác động cố định (FEM), hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM), nghiên cứu đã xây dựng mô hình hồi quy xác định mối quan hệ của các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến phải thu của khách hàng của 132 doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết. Kết quả cho thấy, dự phòng phải thu khó đòi, vòng quay tài sản, tài chính ngắn hạn có tương quan thuận với phải thu khách hàng. Quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ hàng tồn kho, khả năng thanh toán có tương quan nghịch với khoản phải thu. Trong đó, nhân tố dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là nhân tố tác động mạnh nhất. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đề xuất nhằm giúp các nhà quản trị doanh nghiệp cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro khi thực hiện chính sách tín dụng thương mại.</em></p> Nguyễn Minh Nguyệt, Trần Trung Kiên Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1519 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 Vai trò của niềm tin trong mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh: Nghiên cứu trường hợp xăng sinh học tại Việt Nam http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1528 <p><em>Ngày nay, lĩnh vực “tiêu dùng xanh” </em><em>đã và đang trở thành xu hướng chung ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu là </em><em>tìm hiểu các yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng sản phẩm xanh và hành vi mua xăng sinh học thực tế của người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận dưới góc độ học thuyết về giá trị văn hóa. Nghiên cứu cũng làm rõ vai trò điều tiết của biến niềm tin trong mối quan hệ giữa ý định và hành vi mua sản phẩm xanh. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 378 người tiêu dùng bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện và sau đó được xử lý trên phần mềm SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố “chủ nghĩa tập thể” tác động có ý nghĩa thống kê lên hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh; ngược lại yếu tố “chủ nghĩa cá nhân” không tác động lên hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh. Yếu tố “niềm tin” cũng khẳng định vai trò điều tiết lên mối quan hệ giữa ý định tiêu dùng sản phẩm xanh và hành vi tiêu dùng xăng sinh học. K</em><em>ết quả nghiên cứu hàm ý các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh giúp góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.</em></p> Đỗ Thị Hồng Vân Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1528 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 Mối quan hệ giữa chi tiêu cho giáo dục của chính phủ, tổng thu nhập quốc dân, và thất nghiệp ở Việt Nam http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1537 <p><em>Chi tiêu của chính phủ cho giáo dục đã thu hút nhiều sự chú ý vì nó đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Câu hỏi đặt ra là chi tiêu của chính phủ cho giáo dục liệu có tác động như thế nào đến lực lượng lao động, tỷ lệ thất nghiệp và tổng thu nhập quốc dân. Nghiên cứu này nhằm cung cấp các ước tính đáng tin cậy về mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ cho giáo dục và tổng thu nhập quốc dân, tổng lực lượng lao động và thất nghiệp với bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam giai đoạn 1996 – 2022. Dữ liệu được lấy từ số liệu thống kê chính thức của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình VAR và mô hình nhân quả Granger để xác định mối quan hệ giữa chi tiêu cho giáo dục của chính phủ, tổng thu nhập quốc dân, tổng lực lượng lao động và lượng thất nghiệp. </em></p> Trần Thế Tuân, Chu Thị Bích Hạnh Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1537 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700 Tác động của chủ nghĩa vật chất đối với hành vi tiết kiệm của sinh viên đại học tại Hà Nội Việt Nam: Vai trò của khả năng tự quản lý tài chính và tiêu dùng bốc đồng http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1374 <p class="b">Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa chủ nghĩa vật chất và hành vi tiết kiệm trong số sinh viên đại học tại Hà Nội Việt Nam, vai trò của tiêu dùng bốc đồng, và khả năng tự tin tài chính trong mối quan hệ nêu trên. Bằng cách phân tích dữ liệu từ 253 sinh viên đại học, nghiên cứu này cho thấy rằng những sinh viên có chủ nghĩa vật chất cao thường thực hiện hành vi tiết kiệm so với đồng nghiệp của họ thông qua tác động trung gian của tiêu dùng bốc đồng. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy một mối quan hệ tích cực giữa chủ nghĩa vật chất và hành vi tài chính, mặc dù không đạt mức ý nghĩa thống kê. Hiệu ứng trung gian của tiêu dùng bốc đồng trong mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê, vì những người có chủ nghĩa vật chất và tiêu dùng bốc đồng thường chi tiêu không kế hoạch. Khả năng tự tin tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành vi tiết kiệm. Mối quan hệ giữa khả năng tự tin tài chính và chủ nghĩa vật chất và hành vi tiết kiệm có mức độ tương quan thấp, cho thấy tác động không phụ thuộc lẫn nhau.</p> Nguyễn Thị Diệu Thu, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Thị Thủy Anh Bản quyền (c) 2024 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1374 T3, 30 Th01 2024 00:00:00 +0700