Tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ canh tác lúa: trường hợp nghiên cứu ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Kiên Đại học kinh tế, Đại học Huế

Từ khóa:

Manh mún đất đai, sản xuất lúa, thu nhập, phương pháp biến công cụ, Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của các hộ sản xuất lúa trong hai xã Thủy Thanh và Thủy Phù ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đo lường mức độ manh mún đất đai, nghiên cứu sử dụng chỉ số đa dạng hóa Simpson. Phương pháp biến công cụ (hồi quy 2 giai đoạn - 2SLS) được áp dụng để khắc phục vấn đề nội sinh có thể tồn tại trong mô hình nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng sự gia tăng manh mún đất đai trong sản xuất lúa dẫn đến giảm thu nhập của các hộ sản xuất. Nghiên cứu đề xuất cần đẩy mạnh chính sách 'dồn điền đổi thửa' để tạo điều kiện tích tụ ruộng đất và đầu tư vào cơ giới hóa. Điều này sẽ giúp các hộ sản xuất lúa có thể nâng cao quy mô sản xuất, tận dụng lợi thế của sản xuất theo hướng hàng hoá lớn, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, từ đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng thu nhập cho các hộ nông dân.

Tài liệu tham khảo

Blarel, B., Hazell, P., Place, F. & Quiggin, J. (1992), ‘The economics of farm fragmentation – evidence from Ghana and Rwanda’, World Bank Economic Review, 6, 233–254.

Chu, L., Nguyen, H. T. M., Kompas, T., Dang, K., & Bui, T. (2021), ‘Rice land protection in a transitional economy: The case of Vietnam’, Heliyon, 7(4), e06754. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06754.

Ciaian, P., Guri, F., Rajcaniova, M., Drabik, D., & Paloma, S. G. Y. (2018), ‘Land fragmentation and production diversification: A case study from rural Albania’, Land Use Policy, 76, 589–599, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.039.

Do, M. H., Nguyen, T. T., & Grote, U. (2023), ‘Land consolidation, rice production, and agricultural transformation: Evidence from household panel data for Vietnam’, Economic Analysis and Policy, 77, 157-173, doi:https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.11.010.

Hung, P., MacAulay, T. G., & Marsh, S. P. (2007), ‘The economics of land fragmentation in the north of Vietnam’, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 51(2), 195–211, https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2007.00378.x.

Kawasaki, K. (2010), ‘The costs and benefits of land fragmentation of rice farms in Japan’, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 54(4), 509–526, https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2010.00509.x.

Kilic, T., Carletto, C., Miluka, J., & Savastano, S. (2009), ‘Rural nonfarm income and its impact on agriculture: evidence from Albania’, Agricultural Economics, 40(2), 139–160. https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2009.00366.x.

Knippenberg, E., Jolliffe, D., & Hoddinott, J. (2018), ‘Land Fragmentation and Food Insecurity in Ethiopia’, World Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.1596/1813-9450-8559.

Lê Du Phong & Lê Huỳnh Mai (2017), ‘Chính sách đất đai- Rào cản lớn cần tháo gỡ để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển’, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 240, 2-10.

Markussen, T., Finn, T., Do, H. T. & Nguyen, D. A. T. (2016), ‘Inter- And Intra-Farm Land Fragmentation in Vietnam’, WIDER Working Paper 2016/11, Helsinki: UNU-WIDER.

Marsh, S. P., MacAulay, T. G., & Hùng, P. V. (2007), ‘Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam’, Truy cập lần cuối ngày15 tháng 03 năm 2023, từ https://www.aciar.gov.au/sites/default/files/legacy/node/770/MN123a.pdf.

Nguyễn Cúc (2017), ‘Tích tụ và tập trung đất đai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại’, Tạp chí Cộng sản, Truy cập lần cuối ngày15 tháng 03 năm 2023, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM110344.

Nguyễn Hữu Đặng, Nguyễn Thị Hoàng Vi & Thạch Kim Khánh (2023), ‘Ảnh hưởng của sự manh mún đất đai đến hiệu quả lợi nhuận của các hộ trồng lúa tại tỉnh An Giang’, Tạp Chí Khoa học Quản Lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (23), Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/165.

Nguyễn Minh Sơn & Bùi Thị Thùy Linh. (2018), ‘Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp’, Nghiên cứu Lập pháp, truy cập lần cuối ngày10 tháng 03 năm 2023, từ http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=206894.

Nguyễn Quang Hà (2017), ‘Phân bố đất nông nghiệp hộ gia đình Việt Nam’, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 244, 43-51.

Nguyễn Thị Kim Thu (2021), ‘Giải pháp tăng năng suất lao động ngành nông nghiệp trong hội nhập quốc tế’, truy cập lần cuối ngày15 tháng 03 năm 2023, từ https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/giai-phap-tang-gia-tri-nganh-nong-nghiep-trong-hoi-nhap-quoc-te-a1112.html.

Nguyễn Văn Toàn, Phạm Xuân Hùng & Dương Thị Tuyên (2014), ‘Ảnh hưởng của tình trạng manh mún đất đai đến chi phí và kết quả sản xuất của các hộ trồng lúa ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình’, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và nhân văn, 90(2), 21-30.

Niroula, G. S., & Thapa, G. B. (2007), ‘Impacts of land fragmentation on input use, crop yield and production efficiency in the mountains of Nepal’, Land Degradation and Development, 18(3), 237–248, https://doi.org/10.1002/ldr.771.

Ntihinyurwa, P. D., & Vries, W. T. de. (2021), ‘Farmland fragmentation concourse: Analysis of scenarios and research gaps’, Land Use Policy Journal, 100, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104936.

Phan, N. T., Lee, J., & Kien, N. D. (2022), ‘The Impact of Land Fragmentation in Rice Production on Household Food Insecurity in Vietnam’, Sustainability, 14(18), 11162, https://doi.org/10.3390/su141811162.

Tran, T. Q., & Vu, H. (2021), ‘The impact of land fragmentation on food security in the North Central Coast, Vietnam’, Asia & the Pacific Policy Studies, 8(2), 327– 345, https://doi.org/10.1002/app5.330.

Tran, T. Q., & Vu, H. V. (2019), ‘Land fragmentation and household income: First evidence from rural Vietnam’, Land Use Policy, 89, 104247, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104247.

Tu, V. H., Kopp, S. W., Trang, N. T., Hong, N. B., & Yabe, M. (2021), ‘Land Accumulation: An Option for Improving Technical and Environmental Efficiencies of Rice Production in the Vietnamese Mekong Delta’, Land Use Policy, 108, 105678, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105678

Wooldridge, J. M. (2010), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, England.

Tải xuống

Đã Xuất bản

23-10-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn Đức, K. (2023). Tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của hộ canh tác lúa: trường hợp nghiên cứu ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (316), 45–54. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1163