Thông tin cho Tác giả

Các tác giả có nhu cầu gửi bài vui lòng tham khảo phần Giới thiệu về Tạp chí Kinh tế và Phát triển, cũng như các Quy định gửi bài.

Tác giả cần phải đăng ký tài khoản trước khi gửi bài qua hệ thống trực tuyến. Tác giả có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản tại đây, cũng như video hướng dẫn quy trình gửi bản thảo.

Nếu đã đăng ký tài khoản, tác giả chỉ cần đăng nhập và bắt đầu gửi bản thảo với quy trình 5 bước.