Tín dụng ngân hàng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản

Các tác giả

  • Phạm Duy Tính Trường Đại học Sài Gòn

Từ khóa:

Hiệu quả hoạt động, tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên GDP, doanh nghiệp bất động sản

Tóm tắt

Bài báo tiến hành kiểm tra mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản trong điều kiện kiểm soát các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Phương pháp ước lượng moment tổng quát hệ thống hai bước được sử dụng để khám phá các hình mẫu ẩn chứa trong bộ dữ liệu của 49 công ty bất động sản niêm yết trên HOSE trong giai đoạn 2007-2021 với 617 quan sát. Các chỉ số đại diện cho hiệu quả hoạt động dựa trên giá trị kế toán được sử dụng là ROA, ROE và ROIC. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản phụ thuộc vào việc mở rộng tín dụng của hệ thống các ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn do nguồn vốn tín dụng vẫn chưa được khơi thông kể từ giữa năm 2022 cho đến nay.

Tài liệu tham khảo

Arcand, J. L., Berkes, E. & Panizza, U. (2015), 'Too much finance?', Journal of Economic Growth, 20, 105-148, https://doi.org/10.1007/s10887-015-9115-2.

Arellano, M. & Bond, S. (1991), 'Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations', The Review of Economic Studies, 58, 277-297, https://doi.org/10.2307/2297968.

Arellano, M. & Bond, S. (1998), 'Dynamic panel data estimation using DPD98 for GAUSS: a guide for users', Institute for Fiscal Studies, London.

Ayalew, Z. A. (2021), 'Capital structure and profitability: Panel data evidence of private banks in Ethiopia', Cogent Economics & Finance, 9, DOI 10.1080/23322039.2021.1953736.

Banerjee, A. V. & Newman, A. F. (1993), 'Occupational Choice and the Process of Development', Journal of Political Economy, 101, 274-298.

Beck, T., Berrak, B., Rioja, F. & Valev Neven, T. (2012), 'Who Gets the Credit? And Does It Matter? Household vs. Firm Lending Across Countries', The B.E. Journal of Macroeconomics, 12, 1-46, https://doi.org/10.1515/1935-1690.2262.

Bernanke, B. S. (1983), 'Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression', The American Economic Review, 73, 257-276.

Brunner, K. & Meltzer, A. H. (1972), 'Friedman's Monetary Theory', Journal of Political Economy, 80, 837-851.

Chính Phủ (2023a), 'Kết luận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tại Hội nghị tín dụng bất động sản', Truy cập lần cuối ngày 20/03/2023 từ <https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chi-dao-quan-trong-cua-thong-doc-nhnn-doi-voi-tin-dung-bat-dong-san-119230208192550434.htm>.

Chính Phủ (2023b), Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2023 phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương.

Dang, V. D. (2020), 'Do non-traditional banking activities reduce bank liquidity creation? Evidence from Vietnam', Research in International Business and Finance, 54, 101257, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101257.

Dimelis, S., Giotopoulos, I. & Louri, H. (2013), 'The credit crunch and firm growth in the Euro area: 2005-2011. A quantile panel analysis.', Bank of Greece - Eurosystem, Working paper no 165.

Edge, R. M. & Meisenzahl, R. R. (2011), 'The Unreliability of Credit-to-GDP Ratio Gaps in Real Time: Implications for Countercyclical Capital Buffers', International Journal of Central Banking, 7 (4), 261-298.

Galindo, A. J. & Meléndez, M. (2013), 'Firm-Level Evidence o f the Link between Credit, Firm Size and Competitiveness in Colombia ', Inter-American Development Bank working paper no IDB-WP-395.

Hà Văn (2023), 'Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ban hành ngay 2 thông tư quan trọng', Truy cập lần cuối ngày 25/04/2023 từ <https://baochinhphu.vn/thu-tuong-yeu-cau-ngan-hang-nha-nuoc-ban-hanh-ngay-2-thong-tu-quan-trong-102230422192742998.htm>.

Ho, S.-H. & Saadaoui, J. (2022), 'Bank credit and economic growth: A dynamic threshold panel model for ASEAN countries', International Economics, 170, 115-128, https://doi.org/10.1016/j.inteco.2022.03.001.

Hùng Võ (2021), Bất động sản năm 2020: Đầu năm ''ngủ đông,'' cuối năm dần lóe sáng, Truy cập lần cuối ngày 12/02/2023 từ <https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM188595>.

Huy Thắng (2022), Ngân hàng Nhà nước: Đã gửi thông báo chỉ tiêu tới các ngân hàng được 'nới room' tín dụng, Truy cập lần cuối ngày từ <https://baochinhphu.vn/nhnn-da-gui-thong-bao-chi-tieu-toi-cac-ngan-hang-duoc-noi-room-tin-dung-102220907130815337.htm>.

IMF [International Monetary Fund] (2023), 'Inflation peaking amid low growth', World economic outlook update, January 2023.

Konchitchki, Y. & Patatoukas, P. N. (2014), 'Accounting earnings and gross domestic product', Journal of Accounting and Economics, 57, 76-88, DOI: 10.1016/j.jacceco.2013.10.001.

M.Wooldridge, J. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd Edition), USA, The MIT Press.

Mehar, M. A. (2022), 'Role of monetary policy in economic growth and development: from theory to empirical evidences', Asian Journal of Economics and Banking, ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/AJEB-12-2021-0148.

Minh Phương (2023), Quý I/2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 2,06%, Truy cập lần cuối ngày 25/04/2023 từ <https://dangcongsan.vn/kinh-te/quy-i-2023-tin-dung-toan-nen-kinh-te-tang-2-06-634637.html>.

Mishkin, F. S. (2012), The economics of money, banking, and financial markets, tenth ed, Pearson College Div.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2023a), Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2023b), 'Thế khó trong điều hành CSTT', Truy cập lần cuối ngày 13/02/2023 từ <https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm196;jsessionid=Bo4wgjoh0HAovuOuyu8EHG5mKgX8KwVGg8SoUDEEJmAq-0jFoVdr!-1444242774!-1412160775?dDocName=SBV560419>.

Nguyễn Chí Đức & Phạm Duy Tính (2023), 'Tín dụng ngân hàng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam', Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 248+249, 11-19.

Nguyen, P. T. (2022), 'The Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: The Case of Vietnam's Transitional Economy', Journal of Risk and Financial Management, 15, https://doi.org/10.3390/jrfm15080358.

Phạm Duy Tính (2023), 'Vai trò của giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với quy mô nền kinh tế Việt Nam', Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 308, 2-10.

Quoc Trung, N. K. (2021), 'Determinants of small and medium-sized enterprises performance: The evidence from Vietnam', Cogent Business & Management, 8, 10, DOI 1080/23311975.2021.1984626.

Roodman, D. (2009), 'How to do Xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata', The Stata Journal, 9, 86-136, https://doi.org/10.1177/1536867X0900900106.

Thu Hằng (2022), Chuyên gia: Bất động sản khó rớt giá dù thanh khoản chậm, Truy cập lần cuối ngày 25/04/2023 từ <https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM257493>.

Wu, S., Wu, L. & Zhao, X. (2022), 'Impact of the green credit policy on external financing, economic growth and energy consumption of the manufacturing industry', Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 20, 59-68, https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2022.03.007.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-09-2023

Cách trích dẫn

Phạm Duy, T. (2023). Tín dụng ngân hàng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (315), 43–51. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1169