Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính: Nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp vận tải và kho bãi niêm yết

Các tác giả

  • Bùi Duy Linh Trường Đại học Ngoại thương

Từ khóa:

Rủi ro tài chính, hệ số thanh toán nhanh, tỷ số sinh lời của tổng tài sản, tỷ số tự tài trợ, doanh nghiệp vận tải và kho bãi

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của các doanh nghiệp vận tải và kho bãi niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 106 doanh nghiệp vận tải và kho bãi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2022. Kết quả mô hình tác động cố định (FEM) cho thấy hệ số thanh toán nhanh, tỷ số sinh lời của tổng tài sản, vòng quay các khoản phải thu và tỷ số tự tài trợ là những nhân tố có mối quan hệ ngược chiều với rủi ro tài chính của các doanh nghiệp. Các đề xuất rút ra từ kết quả bài nghiên cứu có thể giúp doanh nghiệp vận tải và kho bãi có được sự chuẩn bị tốt hơn để phòng ngừa rủi ro tài chính, đồng thời, đưa ra chiến lược hiệu quả để giảm thiểu và ứng phó khi hoạt động của doanh nghiệp xuất hiện dấu hiệu rủi ro tài chính.

Tài liệu tham khảo

Allayannis, G. & Weston, J. (2001), ‘The use of foreign currency derivatives and firm market value’, Review of Financial Studies, 14, 243-276.

Altman, E.I. (1968), ‘Financial ratios, discriminant analysis, and prediction of corporate bankruptcy’, Journal of Finance, 23(4), 589-610.

Bathory, A. (1984), Predicting Corporate Collapse: Credit Analysis in the Determination and Forecasting of Insolvent Companies, Financial Times Business Information, London.

Bathory, A. (1987), The analysis of credit: Foundations and development of corporate credit assessment, McGraw-Hill.

Bhunia, A. & Mukhuti, S. (2012), ‘Financial risk measurement of small and medium-sized companies listed in Bombay Stock Market’, International Journal of Advances in Management and Economics, 1(3), 27-34.

Brigham, E.F. & Houston, J.F. (2009), Fundamentals of Financial Management, Eleventh Edition, Thomson South-Western, 415-456.

Campbell, J.Y., Hilscher, J. & Szilagyi, J. (2005), ‘In search of distress risk’, The Journal of Finance, 6, 2899-2939.

Cao, D. & Zen, M. (2005), ‘An empirical analysis of factors influencing financial risk of listed companies in China’, Techno Economics & Management Research, 6, 37-38.

Dang, H.T., Phan, D.T., Nguyen, H.T. & Hoang, L.H.T. (2020), ‘Factors affecting financial risk: Evidence from listed enterprises in Vietnam’, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9), 011-018.

Do, T.V.T., Nguyen, T.H., Phan, T.D. & Dang, T.H. (2020), ‘Identifying factors influencing financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market’, Management Science Letters, 10, 2411-2418.

Eichhorn, F.J. (2004), ‘Financial risk management in German SME findings of a qualitative market research study’, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 57, 828-832.

Fali, I., Nyor, T. & Mustapha, O.L. (2020), ‘Financial risk and financial performance of listed insurance companies in Nigeria’, European Journal of Business and Management, 12(12), 143-153.

Gang, F. & Liu, D. (2012), ‘Empirical study on the financial risk factors for small and medium-sized enterprises: The evidence from 216 companies of small plates stock market in China’, Journal of Contemporary Research in Business, 3(9), 380-387.

Grice, J.S. & Ingram, R.W. (2001), ‘Tests of the generalizability of altman’s bankruptcy prediction model’, Journal of Business Research, 54, 53-61.

Holton, G.A. (2004), ‘Defining risk’, Financial Analysts Journal, 60, 19-25.

Kinyua, J.K., Gakure, R., Gekara, M. & Orwa, G. (2015), ‘Effect of risk management on the financial performance of companies quoted in the Nairobi securities exchange’, International Journal of Business & Law Research, 3, 26-42.

Liu, Y., Zhu, J., Tuwor, C.P., Ling, C., Yu, L. & Yin, K. (2023), ‘The impact of the COVID-19 pandemic on global trade-embodied carbon emissions’, Journal of Cleaner Production, 408, p.137042.

Narayanan, P. (1999), ‘Business failure classification models in emerging markets’, International Journal of Banking, 23, 29-54.

Napp, A.K. (2011), Financial risk management in SME: The use of financial analysis for identifying, analyzing and monitoring internal financial risk, Aarhus School of Business, Aarhus University.

Nguyen, T.N. (2018), ‘Analysis of bankruptcy risk in real estate companies listed on Vietnam’s stock market’, PhD Thesis in Economics, National Economics University.

Ohlson, J.A. (1980), ‘Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy’, Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131.

Padash, A. & Ghatari, A.R. (2020), ‘Toward an innovative green strategic formulation methodology: Empowerment of corporate social, health, safety and environment’, Journal of Cleaner Production, 261, p.121075.

Pervan, M. (2012), ‘Influence of firm size on its business success’, Croatian Operational Research Review, 3, 213-223.

Phan, T.T.D. & Nguyen, T.H.T. (2022), ‘Factors affecting bankruptcy risk of real estate businesses in Vietnam’, Journal of International Economics and Management, 147, 36-53.

Polsiri, P. & Sookhanaphibarn, K. (2009), ‘Corporate distress prediction models using governance and financial variables: Evidence from Thai listed firms during the East Asian economic crisis’, Journal of Economics and Management, 5(2), 273-304.

Rahmi, M., Azma, N., Muttaqin, A.A., Jazil, T. & Rahman, M. (2016), ‘Risk volatility measurement: Evidence from Indonesian stock market’. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 3(3), 57-65.

Roy, K. & Bandopadhyay, K. (2021), ‘Financial risk and firm value: is there any trade-off in the Indian context?’ Rajagiri Management Journal, 16(3), 226-238.

Sarlija, N. & Jeger, M. (2011), ‘Comparing financial distress prediction models before and during recession’, Croatian Operational Research Review, 2, 133-142.

Simantinee, S. & Kumar, T.V.V. (2015), ‘Factors influencing financial risk - A case study of NSE NIFTY companies’, International Journal in Management & Social Science, 3(8), 132-137.

Trinh, T.P.L. (2016), ‘Financial risk management in Vietnamese enterprises’, Science Journal of Vietnam National University - Hanoi, 32(3), 51-59.

Vo, M.L. (2020), ‘Factors affecting financial risk - Research on real estate enterprises listed on Ho Chi Minh stock exchange’, Science Journal of Ho Chi Minh City Open University, 15(3), 77-88.

Vu, T.H. (2017), ‘An analysis of factors influencing financial risk of real estate firms listed on Ho Chi Minh stock market’, Journal of Economics and Development, 240, 86-93.

Wang, J. & Chen, Z. (2010), ‘Financing constraints, financial risk and empirical study on the growth of SMEs’, Seeker Journal, 9, 15-18.

Wangalwa, M. (2018), ‘Effect of financial risk on financial performance of large-scale supermarkets in Nairobi country, Kenya’, International Journal of Social Science and Technology, 4, 574-591.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-01-2024

Cách trích dẫn

Bùi Duy, L. (2024). Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính: Nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp vận tải và kho bãi niêm yết. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (319), 54–62. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1238