Ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển và cấu trúc tài chính đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chế biến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứn khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Vũ Thị Thanh Thủy Trường Đại học Lao động - xã hội
  • Nguyễn Văn Đán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hoàng Thị Hạnh Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II - Thành phố Hồ Chí Minh)

Từ khóa:

Hiệu quả hoạt động, vốn luân chuyển, cấu trúc tài chính

Tóm tắt

Nghiên cứu kiểm định mức độ và chiều hướng tác động của quản trị vốn luân chuyển và cấu trúc tài chính đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng được thu thập trong giai đoạn từ 2014 - 2021 của 18 doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng là REM và Pooled OLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc tài chính có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động, ngoài ra, kết quả cũng chỉ ra mối tương quan âm giữa quản trị vốn luân chuyển (thông qua chu kỳ chuyển đổi tiền mặt) và hiệu quả hoạt động của các công ty. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến.

Tài liệu tham khảo

Abor, J. (2005), ‘The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana’, Journal of Risk Finance, 6, 438–447.

Arunkumar, O. N. & Radharamanan, T. R. (2011), ‘Analysis of effects of working capital management on corporate profitability of Indian Manufacturing Firm’, International Journal of Business Insights & Transformation, 5(1), 71-76.

Arbabiyan, Ali-Akbar & Safari, Mehdi (2009), ‘The effects of capital structure and profitability in the listed firms in Tehran Stock Exchange’, Journal of Management Perspective, 33, 159-175.

Berger, Allen N. & di Patti, Emilia Bonaccorsi (2006), ‘Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry’, Journal of Banking and Finance, 32, 1065-1102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.05.015.

Bùi Đan Thanh (2017), ‘Tác động của cấu trúc vốn và VLC đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa’, Tạp chí Tài chính, truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2022, từ < https://vjol.info.vn/index.php/TC/article/view/40079 >

Bùi Văn Thụy & Nguyễn Thị Ngọc Diệp (2016), ‘Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, Tạp chí khoa học Lạc Hồng, 5(2016), 95-100.

Chakravarthy, B. S. (1986), ‘Measuring Strategic Performance’, Strategic Management Journal, 7, 437-458.

Chang, F. M., Wang, Y., Lee, N. R., & La, D. T. (2014), ‘Capital structure decisions and firm performance of Vietnamese Soes’, Asian Economic and Financial Review, 4(11), 1545-1563.

Margaritis, Dimitris & Psillaki, Maria (2007), ‘Capital Structure and Firm Efficiency’, Journal of Business Finance & Accounting, 34(9-10). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2007.02056.x>.

Fama, E. F. & French, K. R. (2002), ‘Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt’, Review of Financial Studies, 15(1), 1-33.

Filbeck, G., Krueger, T., & Preece, D. (2007), ‘CFO Magazin’s Working Capital Survey: Do Selected Firms Work for Shareholders?’, Quarterly Journal of Business & Economices, 46(2), 3-22.

Fischer, E. O., Heinkel, R., & Zechner, J. (1989), ‘Dynamic capital structure choice: Theory and tests’, The Journal of Finance, 44, 19-41.

Hadlock, C. & James, C. (2002), ‘Do banks provide financial slack’, The Journal of Finance, 57, 1383-420.

Huang, S. & Song, F. M. (2006), ‘The Determinants of Capital Structure: Evidence from China’, China Economic Review, 17, 14-35.

Jensen, M. C. (1986), ‘Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers’, The American Economic Review, 76, 323-329.

Jose, M.L., Lancaster, C., & Stevens, J. L. (1996), ‘Corporate Return and Cash Conversion Cycle’, Journal of Economics and Finance, 20(1), 33-46.

Khan, M.Y. & Jain, P.K. (2017), Financial management, seventh edition, McGraw Hill Education, New Delhi.

Mathuva, D. M. (2010), ‘The Influence of Working Capital Management Components on Corporate Profitability: A Survey on Kenyan Listed Firms’, Research Journal of Business Management, 4(1), 1 – 11.

Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984), ‘Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have’, Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.

Roden, D. M. & Lewellen, W. G. (1995), ‘Corporate capital structure decisions: evidence from leveraged buyouts’, Financial Management, 24(2), 76-87.

Richards, V. D. & Laughlin, E. J. (1980), ‘A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis’, Financial Management, 9, 32-38.

Simerly, R. L. & Li, M. (2000), ‘Environmental dynamism, capital structure and performance: a theoretical integration and an empirical test’, Strategic Management Journal, 21(1), 31-49.

Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (2007), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Trần Trọng Huy & Nguyễn Thị Ngọc Hân (2020), ‘Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành năng lượng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, Tạp chí Công thương, truy cập ngày 18 tháng 02 năm 2023, từ <https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tac-dong-cua-cau-truc-von-den-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cua-cac-doanh-nghiep-trong-nganh-nang-luong-niem-yet-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-75900.htm >.

Từ Thị Kim Thoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (2014), ‘Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lợi: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam’, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 14(24), 62- 70.

Tuovila, Alicia (2023), Capital Structure Definition, Types, Importance, and Examples, last retrieved on June 16th 2023, from .

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-09-2023

Cách trích dẫn

Vũ Thị Thanh, T., Nguyễn Văn, Đán, & Hoàng Thị, H. (2023). Ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển và cấu trúc tài chính đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chế biến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứn khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (315), 73–83. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1261