Mối quan hệ giữa thực hiện trách nhiệm xã hội, mức độ nắm giữ tiền mặt, và khả năng tài chính của các doanh nghiệp ở khu vực Châu Á

Các tác giả

  • Hồ Thị Hải Ly Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Từ khóa:

trách nhiệm xã hội, tỷ lệ nắm giữ tiền mặt, hạn chế tài chính, Châu Á

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá tác động của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đến tỷ lệ nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp hoạt động ở các thị trường Châu Á trong giai đoạn 2002-2018. Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng có kiểm soát tác động cố định của công ty, ngành và năm, kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp có mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội càng cao có xu hướng nắm giữ tiền mặt càng thấp. Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉ ra rằng hạn chế tài chính cản trở đáng kể khả năng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp CSR đối mặt với tình trạng hạn chế tài chính có xu hướng nắm giữ tiền mặt nhiều hơn so với các doanh nghiệp CSR không gặp vấn đề về hạn chế tài chính.

Tài liệu tham khảo

Acharya, V. V., Almeida, H., & Campello, M. (2013), ‘Aggregate risk and the choice between cash and lines of credit’, The Journal of Finance, 68(5), 2059-2116.

Ahmed, B., Akbar, M., Sabahat, T., Ali, S., Hussain, A., Akbar, A., & Hongming, X. (2020), ‘Does firm life cycle impact corporate investment efficiency?’, Sustainability, 13(1), 197.

Albuquerque, R., Koskinen, Y., & Zhang, C. (2019), ‘Corporate social responsibility and firm risk: Theory and empirical evidence’, Management Science, 65(10), 4451-4469.

Atan, R., Alam, M. M., Said, J., & Zamri, M. (2018), ‘The impacts of environmental, social, and governance factors on firm performance: Panel study of Malaysian companies’, Management of Environmental Quality: An International Journal, 29(2), 182-194.

Atif, M., Liu, B., & Huang, A. (2019), ‘Does board gender diversity affect corporate cash holdings?’, Journal of Business Finance & Accounting, 46(7-8), 1003-1029.

Bates, T. W., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009), ‘Why do US firms hold so much more cash than they used to?’, The Journal of Finance, 64(5), 1985-2021.

Batuman, B., Yildiz, Y., & Karan, M. B. (2022), ‘The impact of the global financial crisis on corporate cash holdings: Evidence from Eastern European countries’, Borsa Istanbul Review, 22(4), 678-687.

Bai, M., & Ho, L. (2022), ‘Corporate social performance and firm debt levels: Impacts of the covid-19 pandemic and institutional environments’, Finance Research Letters, 47, 102968.

Boubaker, S., Cellier, A., Manita, R., & Saeed, A. (2020), ‘Does corporate social responsibility reduce financial distress risk?’, Economic Modelling, 91, 835-851.

Campbell, J. L. (2007), ‘Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility’, Academy of Management Review, 32(3), 946-967.

Campello, M., & Chen, L. (2010), ‘Are financial constraints priced? Evidence from firm fundamentals and stock returns’, Journal of Money, Credit and Banking, 42(6), 1185-1198.

Chan, C. Y., Chou, D. W., & Lo, H. C. (2017), ‘Do financial constraints matter when firms engage in CSR?’, The North American Journal of Economics and Finance, 39, 241-259.

Chen, Y. W., Chan, K., & Chang, Y. (2019), ‘Peer effects on corporate cash holdings’, International Review of Economics and Finance, 61, 213-227.

Cheung, A. (2016), ‘Corporate social responsibility and corporate cash holdings’, Journal of Corporate Finance, 37, 412-430.

Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014), ‘Corporate social responsibility and access to finance’, Strategic Management Journal, 35(1), 1-23

Cheung, A., Hu, M., & Schwiebert, J. (2018), ‘Corporate social responsibility and dividend policy’, Accounting & Finance, 58(3), 787-816.

Degli Antoni, G., & Sacconi, L. (2011), ‘Does virtuous circle between social capital and CSR exist? A “network of games” model and some empirical evidence’, IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1-42.

Deng, X., Kang, J. K., & Low, B. S. (2013), ‘Corporate social responsibility and stakeholder value maximization: Evidence from mergers’, Journal of Financial Economics, 110(1), 87-109.

Dilla, W., Janvrin, D., Perkins, J., & Raschke, R. (2019), ‘Do environmental responsibility views influence investors’ use of environmental performance and assurance information?’, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 10(3), 476-497.

Dhaliwal, D. S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2011), ‘Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting’, The Accounting Review, 86(1), 59-100.

Dunbar, C. G., Li, Z. F., & Shi, Y. (2020), ‘Corporate social responsibility and CEO risk-taking incentives’, Journal of Corporate Finance, 64(101714).

Duque-Grisales, E., & Aguilera-Caracuel, J. (2021), ‘Environmental, social and governance (ESG) scores and financial performance of multilatinas: Moderating effects of geographic international diversification and financial slack’, Journal of Business Ethics, 168(2), 315-334.

Goss, A., & Roberts, G. S. (2011), ‘The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans’, Journal of Banking & Finance, 35(7), 1794-1810.

Guariglia, A., & Liu, P. (2014), ‘To what extent do financing constraints affect Chinese firms' innovation activities?’, International Review of Financial Analysis, 36, 223-240.

Halbritter, G., & Dorfleitner, G. (2015), ‘The wages of social responsibility—where are they? A critical review of ESG investing’, Review of Financial Economics, 26, 25-35.

Ho, L., Bai, M., Lu, Y., & Qin, Y. (2021), ‘The effect of corporate sustainability performance on leverage adjustments’, The British Accounting Review, 53(5), 100989.

Long, W., Li, S., Wu, H., & Song, X. (2020), ‘Corporate social responsibility and financial performance: The roles of government intervention and market competition’, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(2), 525-541.

Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2009), ‘The debate over doing good: Corporate social performance, strategic marketing levers, and firm-idiosyncratic risk’, Journal of Marketing, 73(6), 198-213.

Nguyen, H. T., Hoang, T. G., & Luu, H. (2019), ‘Corporate social responsibility in Vietnam: Opportunities and innovation experienced by multinational corporation subsidiaries’, Social Responsibility Journal, 16(6), 771-792.

Palazzo, B. (2012), ‘Cash holdings, risk, and expected returns’, Journal of Financial Economics, 104(1), 162-185.

Yen, T. Y., & André, P. (2019), ‘Market reaction to the effect of corporate social responsibility on mergers and acquisitions: Evidence on emerging markets’, The Quarterly Review of Economics and Finance, 71, 114-131.

Zamir, F., Shailer, G., & Saeed, A. (2022), ‘Do corporate social responsibility disclosures influence investment efficiency in the emerging markets of Asia?’, International Journal of Managerial Finance, 18(1), 28-48.

Zhang, D., Tong, Z., & Li, Y. (2020). The role of cash holding towards cleaner production in China’s manufacturing sectors: A financial constraint perspective. Journal of Cleaner Production, 245, 118875.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-01-2024

Cách trích dẫn

Hồ Thị Hải, L. (2024). Mối quan hệ giữa thực hiện trách nhiệm xã hội, mức độ nắm giữ tiền mặt, và khả năng tài chính của các doanh nghiệp ở khu vực Châu Á. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (319), 2–12. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1314