Biến động giá dầu thô thế giới, đòn bẩy và sự ổn định của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Các tác giả

  • Vương Thị Hương Giang Khoa Tài chính - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa:

Biến động giá dầu, đòn bẩy, sự ổn định, doanh nghiệp niêm yết, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa sự không chắc chắn của giá dầu, đòn bẩy và sự ổn định của doanh nghiệp. Sử dụng mẫu dữ liệu bảng của các công ty niêm yết Việt Nam từ 2009-2022, kết quả thực nghiệm cho thấy sự bất ổn giá dầu tăng lên, tỷ lệ nợ của doanh nghiệp giảm xuống, đặc biệt là nợ dài hạn. Những phát hiện này rõ rệt hơn trong các doanh nghiệp sản xuất. Những phát hiện này là chắc chắn đối với phân tích sử dụng biến công cụ để giải quyết mối bận tâm về nội sinh. Tuy nhiên, sự không chắc chắn của giá dầu gia tăng không tác động đến sự ổn định của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhìn chung, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy sự bất ổn giá dầu có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách tài chính doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Altman, E. I. (1968), ‘Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy’, The Journal of Finance, 23(4), 589-609. DOI: https://doi.org/10.2307/2978933.

Alaali, F., (2020), ‘The effect of oil and stock price volatility on firm level investment: the case of UK firms’, Energy Economics, 87, 104731. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104731.

Aye, G. C., Dadam, V., Gupta, R., & Mamba, B. (2014), ‘Oil price uncertainty and manufacturing production’, Energy Economics, 43, 41-47. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.02.004.

Bugshan, A. (2022), ‘Oil price volatility and corporate cash holding’, Journal of Commodity Markets, 28, 100237. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcomm.2021.100237.

Chen, X., Li, Y., Xiao, J., & Wen, F. (2020), ‘Oil shocks, competition, and corporate investment: Evidence from China’, Energy Economics, 89, 104819. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104819

Datta, S., Doan, T., & Iskandar-Datta, M. (2019), ‘Policy uncertainty and the maturity structure of corporate debt’, Journal of Financial Stability, 44, 100694. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2019.100694.

Fan, Z., Zhang, Z., & Zhao, Y. (2021), ‘Does oil price uncertainty affect corporate leverage? Evidence from China’, Energy Economics, 98, 105252. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105252.

Flannery, M. J. (1986), ‘Asymmetric information and risky debt maturity choice’, The Journal of Finance, 41(1), 19-37. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1986.tb04489.x.

Gupta, K., & Krishnamurti, C. (2018), ‘Do macroeconomic conditions and oil prices influence corporate risk-taking?’, Journal of Corporate Finance, 53, 65-86. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.10.003.

Haushalter, G. D., Heron, R. A., & Lie, E. (2002), ‘Price uncertainty and corporate value’, Journal of Corporate Finance, 8(3), 271–286. DOI: https://doi.org/10.1016/S0929-1199(01)00043-8.

Hasan, M. M., Asad, S., & Wong, J. B. (2022), ‘Oil price uncertainty and corporate debt maturity structure’, Finance Research Letters, 46, 102278. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102278.

Jo, S. (2014), ‘The effects of oil price uncertainty on global real economic activity’, Journal of Money, Credit and Banking, 46(6), 1113-1135. DOI: https://doi.org/10.1111/jmcb.12135.

Koirala, N. P., & Ma, X. (2020), ‘Oil price uncertainty and US employment growth’, Energy Economics, 91, 104910. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104910.

Elder, J., & Serletis, A. (2011), ‘Volatility in oil prices and manufacturing activity: An investigation of real options’, Macroeconomic Dynamics, 15(S3), 379-395. DOI: https://doi.org/10.1017/S1365100511000630.

Elder, J., & Serletis, A. (2009), ‘Oil price uncertainty in Canada’, Energy Economics, 31(6), 852–856. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.05.014.

Lee, C. C., & Wang, C. W. (2021), ‘Firms’ cash reserve, financial constraint, and geopolitical risk’, Pacific-Basin Finance Journal, 65, 101480. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101480.

Nguyen, H. M., Bakry, W., & Vuong, T. H. G. (2023), ‘COVID-19 pandemic and herd behavior: Evidence from a frontier market’, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 38, 100807. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2023.100807.

Noguera-Santaella, J. (2016), ‘Geopolitics and the oil price’, Economic Modelling, 52, 301-309. DOI: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.08.018.

Phan, D. H. B., Tran, V. T., Nguyen, D. T., & Le, A. (2020), ‘The importance of managerial ability on crude oil price uncertainty-firm performance relationship’, Energy Economics, 88, 104778. DOI: 10.1016/j.eneco.2020.104778.

Salisu, A. A., Gupta, R., & Olaniran, A. (2023), ‘The effect of oil uncertainty shock on real GDP of 33 countries: a global VAR approach’, Applied Economics Letters, 30(3), 269-274. DOI: https://doi.org/10.1080/13504851.2021.1983134.

Stulz, R. M. (2000), ‘Financial structure, corporate finance and economic growth’, International Review of Finance, 1(1), 11-38. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2443.00003.

Sun, J., Ren, X., Sun, X., & Zhu, J. (2022), ‘The influence of oil price uncertainty on corporate debt risk: Evidence from China’, Energy Reports, 8, 14554-14567. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.10.446.

Vũ Thị Huyền Trang & Nguyễn Viết Thắng (2022), ‘Ảnh hưởng của biến động giá dầu đến kinh tế Việt Nam năm 2022’, Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam, 4, 49-60.

Vuong, T. H. G., Dao, T. H., Le, T. T. H., & Nguyen, H. M. (2022), ‘Debts and corporate cash holdings: Evidence from ASEAN-5’, Investment Management and Financial Innovations, 19(1), 186-200. DOI: 10.21511/imfi.19(1).2022.14.

Vuong, G. T. H., & Nguyen, M. H. (2020), ‘Revenue diversification and banking risk: Does the state ownership matter? Evidence from an emerging market’, Annals of Financial Economics, 15(04), 2050019. DOI: https://doi.org/10.1142/S2010495220500190.

Xiao, J., Chen, X., Li, Y., & Wen, F. (2022), ‘Oil price uncertainty and stock price crash risk: Evidence from China’, Energy Economics, 112, 106118. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106118.

Yarba, I., & Güner, Z. N. (2020), ‘Uncertainty, macroprudential policies and corporate leverage: Firm-level evidence’, Central Bank Review, 20(2), 33-42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2020.03.005.

Zhang, G., Han, J., Pan, Z., & Huang, H. (2015), ‘Economic policy uncertainty and capital structure choice: Evidence from China’, Economic Systems, 39(3), 439-457. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2015.06.003.

Wang, Y., Xiang, E., Cheung, A.W.K., Ruan, W., & Hu, W., (2017), ‘International oil price uncertainty and corporate investment: evidence from China’s emerging and transition economy’, Energy Economics, 61, 330–339. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.11.024.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21-05-2024

Cách trích dẫn

Vương Thị Hương, G. (2024). Biến động giá dầu thô thế giới, đòn bẩy và sự ổn định của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (323), 23–34. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1319