Các nhân tố ảnh hưởng đến dân trí tài chính của sinh viên: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam

Các tác giả

  • Đặng Thị Lệ Xuân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Lê Văn Hinh Trường Bồi dưỡng cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Từ khóa:

Dân trí, dân trí tài chính, sinh viên, phát triển kinh tế, Việt Nam

Tóm tắt

Dân trí tài chính  là một trong những mắt xích quan trọng và ảnh hưởng tích cực lên tài chính toàn diện. Kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính chỉ ra rằng khả năng đưa ra các quyết định tài chính đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển tài chính cá nhân. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến trình độ dân trí tài chính của sinh viên Việt Nam thông qua hàm hồi quy logistic nhị phân với dữ liệu có được từ điều tra qua bảng hỏi 1.205 sinh viên Việt Nam. Kết quả cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến trình độ dân trí tài chính của sinh viên, bao gồm: các khóa học tài chính ngắn hạn, các bài học tài chính ở bậc học đại học, các chương trình truyền hình tài chính, kênh Internet và làm thêm. Dựa trên cơ sở đó, bài viết đã đề xuất các hàm ý chính sách liên quan nhằm nâng cao trình độ dân trí tài chính  của sinh viên Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Atkinson, A. & Messy, F. (2012), ‘Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study’, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing, Paris. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en.

Agarwal, S., Driscoll, J. C., Gabaix, X., & Laibson, D. (2007), The Age of Reason: Financial Decisions over the Lifecycle, National Bureau of Economic Research, retrieved on Jan 5th, 2023, from <http://www.nber.org/papers/w13191>.

Ansong, A., & Gyensare, M. (2012), ‘Determinants of university working-students’ financial literacy at the University of Cape Coast, Ghana’, International Journal of Business and Management, 9, 126-133.

Baker, H. K., & Ricciardi, V. (2014), Investor behavior: The psychology of financial planning and investing, John Wiley & Sons.

Basu, S. (2005), Financial literacy and the life cycle, Financial Planning Association, Washington, DC.

Belekhova, G. V., & Kalachikova, O. G. N. (2018), ‘“Live and Learn”: Conceptual Discourse on People’s Financial Literacy’, Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 11(6), 143-162.

Bhushan, P., & Medury, Y. (2013), ‘Financial Literacy and its Determinants’, International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications, 4(2), 155-160.

Brau, James C., Holmes, Andrew L. & Israelsen, Craig L. (2019), ‘Financial Literacy among College Students’, Journal of Financial Education, 45(2), 179-205.

Brown, M., & Graf, R. (2013), ‘Financial literacy and retirement planning in Switzerland’, Numeracy, 6(2). DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.6.

Cunningham, W., & Pimhidzai, O. (2018), Tương lai việc làm Việt Nam: Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn, Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội.

Danes, S. M., & Yang, Y. (2014), ‘Assessment of the Use of Theories within the Journal of Financial Counseling and Planning and the Contribution of the Family Financial Socialization Conceptual Model’, Journal of Financial Counseling and Planning, 25(1), 53-68.

Elizabeth, l. N., & Leibbrandt, M. V. (2018), ‘Measuring and profiling financial literacy in South Africa’, South African Journal of Economic and Management Sciences, 21(1), a1645. DOI: https://doi.org/10.4102/sajems.v21i1.1645.

Grohmann, A., Klühs, T., & Menkhoff, L. (2017), ‘Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence’, World Development, 111, 84-96.

Grohmann, A., Kouwenberg, R., & Menkhoff, L. (2015), ‘Childhood Roots of Financial Literacy’, Journal of Economic Psychology, 51, 114-133. DOI: 10.1016/j.joep.2015.09.002.

Huston, S. J. (2010), ‘Measuring Financial Literacy’, Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296-316.

Klapper, L., Lusardi, A., & Oudheusden, P. V. (2014), Financial Literacy Around the World: Insights from the Stardard & Poors Ratings Services Golobal Financial Literacy Survey, retrieved on July 11th, 2023, from <https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf>.

Lê Long Hậu, Lê Tấn Nghiêm & Nguyễn Lê Anh Trang (2019), ‘Các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý ngân quỹ cá nhân của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ’, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 55, 127-134.

Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (2013), The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8927-0.

Lusardi, A., & Tufano, P. (2009), Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness, Dartmouth College and NBER, Harvard Business School and NBER, 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011), Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing, NBER Working Paper No. w17078, Cambridge, MA 02138.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014), ‘The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence’, The Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44. DOI:10.1257/jel.52.1.5

Lusardi, Annamaria, Michaud, Pierre-Carl & Mitchell, Olivia S. (2015), Using a Life Cycle Model to Evaluate Financial Literacy Program Effectiveness, Netspar Discussion Paper No. 02/2015-043. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2707618.

Lyons, A. C., Scherpf, S. E., & Roberts, H. (2006), ‘Financial education and communication between parents and children’, The Journal of Consumer Education, 23, 64-76.

Modigliani, F., & Brumberg, R. H. (1954), ‘Utility analysis and the consumption function: an interpretation of cross-section datain’, In Kurihara, K. K. (Ed.), Post Keynesian Economics, Rutgers University, New Brunswick, NJ., 388–436.

Moschis, G. P. (1987), Consumer socialization: A life cycle perspective, Lexington Books, Lexington, Massachusetts.

Noctor, M., Stoney, S. & Stradling, R. (1992), Financial Literacy, a report prepared for the National Westminster Bank, London.

OECD/INFE (2016), Guide to Creating Financial Literacy Scores and Financial Inclusion Indicators Using Data from the OECD/INFE 2015 Financial Literacy Survey, retrieved on May 17th, 2023, from <https://www.oecd.org/finance/financial-education/Guide-2015-Analysis-Fin-Lit-Scores.pdf>.

Sekar, M., & Gowri, M. (2015), ‘A Study on Measuring Financial Literacy among Young Employees in Coimbatore City’, Gyan Managment Journal, 9(1), 63-72.

Senevirathne, W. A. R., Jayendrika, W. A. D. K., & Silva, G. (2016), ‘Impact of Financial Socialization Agent Towards Financial Litearacy Aomong Young Micro Business Enterpreneurs in Colombo District in Srilanka’, Journal of Accountancy & Finance. Retrieved on May 22nd 2023, from <https://www.researchgate.net/publication/320550718>.

Shim, S., Xiao, J. J., Barber, B. L., & Lyons, A. (2009), ‘Pathways to life success: A conceptual model of financial well-being for young adults’, Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 708-723. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appdev.2009.02.003.

Sinha, S. (2018), ‘Gender digital divide in India: Impacting women’s participation in the labour market Reflecting on India’s development’, in NILERD (eds) Reflecting on India’s Development, National Institute of Labour Economics Research and Development, Springer, Delhi, India, 293-310. DOI: 10.1007/978-981-13-1414-8_14.

Sohn, S. H., Joo, S. H., Grable, J. E., Lee, S., & Kim, M. (2012), ‘Adolescents’ financial literacy: the role of financial socialization agents, financial experiences, and money attitudes in shaping financial literacy among South Korean youth’, Journal of Adolescence, 35(4), 969-980. DOI: 10.1016/j.adolescence.2012.02.002.

Dreyfus, S. E. & Dreyfus, H. L. (1980), A five-stage model of the mental activities involved in directed skill acquisition, University of California, Berkeley.

Thomas, A., & Gupta, V. (2021), ‘Social Capital Theory, Social Exchange Theory, Social Cognitive Theory, Financial Literacy, and the Role of Knowledge Sharing as a Moderator in Enhancing Financial Well-Being: From Bibliometric Analysis to a Conceptual Framework Model’, Frontiers in Psychology, 12, 01-16.

Thúy Minh (2016), ‘Giả danh công ty đầu tư tài chính Mỹ lừa đảo hơn 17 tỷ đồng’, Anninhthudo.vn, truy cập lần cuối ngày 05 tháng 4 năm 2023, từ <http://anninhthudo.vn/phap-luat/gia-danh-cong-ty-dau-tu-tai-chinh-my-lua-dao-hon-17-ty-dong/680165>.

WB. (2005), ‘Doing business in 2005’, The World Banks, retrieved on May 11th, 2023, from <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB05-FullReport.pdf>.

Webley, P., & Nyhus, E. K. (2005), ‘Parents’ influence on children’s future orientation and saving’, Journal of Economic Psychology, 27, 40–164.

Xiao, J. J., & O’Neill, B. (2016), ‘Consumer Financial Education and Financial Capability’, International Journal of Consumer Studies, 40, 712-721. DOI: 10.1111/ijcs.12285.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-01-2024

Cách trích dẫn

Đặng Thị Lệ, X., & Lê Văn , H. (2024). Các nhân tố ảnh hưởng đến dân trí tài chính của sinh viên: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (319), 84–94. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1323