Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Các tác giả

  • Vũ Trọng Lâm Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật

Từ khóa:

Văn hóa, công nghiệp văn hóa, sản phẩm công nghiệp, Việt Nam

Tóm tắt

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng sức mạnh tổng hợp quốc gia và sự tác động của hội nhập quốc tế, ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đã bước vào một thời kỳ phát triển mới, đạt được những kết quả ban đầu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những khởi sắc và các kết quả ban đầu đã đạt được, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập và đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết làm rõ bản chất công nghiệp văn hóa, phân tích những bất cập trong phát triển thị trường công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp trọng tâm trong phát triển thị trường công nghiệp văn hóa ở nước ta thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

Can, D. (2017), The Creation of Sustainable Orientalism in Cinema - What is Cultural Industry, từ <https://www.igi-global.com/dictionary/cultural-industry/65609>.

Nguyễn Phú Trọng (2021), ‘Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc’, Tạp chí Cộng sản, 979, tr.11.

Nguyễn Thị Trang (2022), ‘Xây dựng mô hình xuất bản Việt Nam theo hướng ngành công nghiệp văn hóa’, Tạp chí Khoa học chính trị, 8, tr.50.

UNESCO (1982), Cultural Industries - A challenge for the future of culture, Paris, 1982, từ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000049972>.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-09-2023

Cách trích dẫn

Vũ Trọng , L. (2023). Phát triển thị trường công nghiệp văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (315), 35–42. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1381