Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam

Các tác giả

  • Bùi Duy Linh Trường Đại học Ngoại thương
  • Phạm Thị Thu Hường Trường Đại học Hùng Vương

Từ khóa:

Hiệu quả tài chính, khả năng thanh toán ngắn hạn, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, tỷ suất sinh lời của tài sản

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2022. Bằng phương pháp xử lý dữ liệu bảng, mô hình phù hợp với dữ liệu của nghiên cứu là mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS). Kết quả cho thấy quy mô công ty, khả năng thanh toán ngắn hạn và tăng trưởng doanh thu là những yếu tố có tác động tích cực đến khả năng sinh lời được đo lường bởi tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA). Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng sinh lời tại các công ty bất động sản niêm yết ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Ahmeti, Y. & Iseni, E. (2022), ‘Factors Affecting Profitability of Insurance Companies. Evidence from Kosovo’, Academicus International Scientific Journal, Entrepreneurship Training Center Albania, 25, 122-142.

Alarussi, A.S. & Alhaderi, S.M. (2018), ‘Factors affecting profitability in Malaysia’, Journal of Economic Studies, 45(3), 442-458.

Almajali, A. Y., Alamro, S. A., & Al-Soub, Y. Z. (2012), ‘Factors affecting the financial performance of Jordanian insurance companies listed at Amman Stock Exchange’, Journal of Management Research, 4(2), 266-289.

Andersson, A. & Minnema, J. (2018), ‘The relationship between leverage and profitability: A quantitative study of consultingvfirms in Sweden’, Umea University, International Business program, Degree Project.

Aytürk, Y. & Yanık, S. (2015), ‘How does working capital management affect profitability in SMEs in Turkey?’, Journal of Accounting and Finance, 10, 157-168.

Bolek, M. & Wilinski, W. (2012), ‘The Influence of Liquidity on Profitability of Polish Construction Sector Companies’, e- Finanse: University of Information Technology and Management, 8(1), 38-52.

Chu, T.T.T., Nguyễn, T.H. & Ngô, T.Q. (2015), ‘Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính: Nghiên cứu điển hình tại các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh’, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 215, 1-8.

Clarkson, P.M., Li, Y., Richardson, G.D. & Vasvari, F.P. (2008), ‘Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis’, Accounting, Organizations and Society, 33, 303-327.

Durrah, O., Rahman, A. A. A., Jamil, S. A., & Ghafeer, N. A. (2016), ‘Exploring the relationship between liquidity ratios and indicators of financial performance: An analytical study on food industrial companies listed in Amman Bursa’, International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 435-441.

Gatsi, J.G., Gadzo, S.G. & Kportorgbi, H.K. (2013), ‘The effect of corporate income tax on financial performance of listed manufacturing firms in Ghana’, Research Journal of Finance and Accounting, 4(15), 118-124.

Gill, A. & Obradovich, J. (2012), ‘The impact of corporate governance and financial leverage on the value of American firms’, International Research Journal of Finance and Economics, 91, 1-14.

Hasan, M.S.A., Manurung, A.H. & Usman, B. (2020), ‘Determinants of Bank Profitability with Size as Moderating Variable’, Journal of Applied Finance & Banking, 10(3), 1-7.

Lechner, C., Soppe, B. & Dowling, M. (2016), ‘Vertical coopetition and the sales growth of young and small firms’, Journal of Small Business Management, 54(1), 67-84.

Liu, C. & Zhu, C. (2021), ‘The Empirical Analysis of Financial Factors Affecting the Profitability of Listed Companies in Medical Instrument Industry’, Advances in Decision Science and Management, 687-694.

Malik, H. (2011), ‘Determinants of insurance companies profitability: An analysis of insurance sector of Pakistan’, Academic Research International, 1(3), 315-321.

Margaretha, F. & Supartika, N. (2016), ‘Factors Affecting Profitability of Small Medium Enterprises (SMEs) Firm Listed in Indonesia Stock Exchange’, Journal of Economics, Business and Management, 4(2), 132-137.

Ngô, T.H. & Nguyễn, T.T.T (2020), ‘Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam: Ứng dụng mô hình tác động ngẫu nhiên và tác động cố định’, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 223, 13-25.

Nishanthini, A. & Nimalathasan, B. (2013), ‘Determinants of Profitability: A Case Study of Listed Manufacturing Companies in Sri Lanka’, Journal of Art, Social Science and Humanities, 1, 42-50.

Omondi, M. M. & Muturi, W. (2013), ‘Factors Affecting the Financial Performance of Listed Companies at the Nairobi Securities Exchange in Kenya’, Research Journal of Finance and Accounting, 4, 99-105.

Pattweekongka, S. & Napompech, K. (2014), ‘Determinants of Capital Structure: Evidence from Thai Lodging Companies’, International Journal of Arts & Sciences, 7(4), 45-52.

Pham, M.Đ. & Nguyen, V.B. (2023), ‘Factors affecting the profitability of enterprises: a survey of some Vietnam agricultural product export enterprises’, Management and Administrative Professional Review, 14(11), 19367-19380.

Saeedi, A., & Mahmoodi, I. (2011), ‘Capital structure and firm performance: Evidence from Iranian companies’, International Research Journal of Finance and Economics, 70, 20-29.

Yazdanfar, D. (2013), ‘Profitability determinants among micro firms: evidence from Swedish data’, International Journal of Managerial Finance, Emerald Group Publishing Limited, 9(2), 151-160.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22-03-2024

Cách trích dẫn

Bui Duy, L., & Phạm Thị Thu, H. (2024). Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (321), 73–80. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1414