Lựa chọn dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các hành vi lệch lạc của nhà đầu tư cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Loan Trường Đại học Tài chính - Marketing
  • Nguyễn Thị Mỹ Linh Trường Đại học Tài chính - Marketing
  • Phan Chung Thủy Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa:

Hiệu ứng ngược vị thế, lệch lạc nhận thức muộn, tính toán cảm tính, quá tự tin, tư vấn đầu tư chứng khoán, lệch lạc tự quy kết

Tóm tắt

Dựa trên cuộc khảo sát trực tuyến đối với các nhà đầu tư chứng khoán cá nhân tại sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu xem xét các hành vi lệch lạc ảnh hưởng đến lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Bằng kỹ thuật phân tích hồi quy Probit và tính toán tác động cận biên, hành vi lệch lạc tự bảo vệ, hiệu ứng ngược vị thế và hiểu biết tài chính có ảnh hưởng tích cực mạnh mẽ đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, quá tự tin, lệch lạc tự bảo vệ có ảnh hưởng tích cực và hiểu biết tài chính có ảnh hưởng tiêu cực đến việc sử dụng dịch vụ ở mức gợi ý hay ủy thác các quyết định cho nhà tư vấn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để chúng tôi đề xuất các khuyến nghị cho nhà đầu tư, đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Tài liệu tham khảo

Allgood, S. & Walstad, W.B. (2016), ‘The effects of perceived and actual financial literacy on financial behaviors’, Economic Inquiry, 54 (1), 675-697.

Bachmann, K. & Hens, T. (2015), ‘Investment competence and advice seeking’, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 6, 27-41.

Barber, B.M., Odean, T., Barry, C., Bittlingmayer, G., Fama, E., French, K., Krig-Man, L., Liang, B., Nofsinger, J., Rangan, S. & Rubinstein, M. (2000), ‘Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors’, Journal of finance, 55(2), 773-806.

Barthel, A.C. & Lei, S. (2021), ‘Investment in financial literacy and financial advice-seeking: Substitutes or complements?’, Quarterly Review of Economics and Finance, 81, 385-396.

Bhattacharya, U., Hackethal, A., Kaesler, S., Loos, B. & Meyer, S. (2012), ‘Is unbiased financial advice to retail investors sufficient? Answers from a large field study’, Review of Financial Studies, 25(4), 975-1032.

Biais, B. & Weber, M. (2009), ‘Hindsight bias, risk perception, and investment performance’, Management Science, 55(6), 1018-1029.

Bluethgen, R., Gintschel, A., Hackethal, A. & Müller, A. (2008), Financial Advice and Individual Investors’ Portfolios, from <https://ssrn.com/abstract=968197>.

Burke, J. & Hung, A.A. (2021), ‘Trust and financial advice’, Journal of Pension Economics and Finance, 20(1), 9-26.

Camerer, C., Loewenstein, G. & Weber, M. (1989), ‘The curse of knowledge in economic settings: An experimental analysis’, Journal of Political Economy, 97(5), 1232-1254.

Collins, J.M. (2012), ‘Financial advice: A substitute for financial literacy?’, Financial Services Review, 21(4), 307-322.

Daniel, K., Hirshleifer, D. & Subrahmanyam, A. (1998), ‘Investor psychology and security market under- and overreactions’, Journal of Finance, 53(6), 1839-1885.

Doukas, J.A. & Petmezas, D. (2007), ‘Acquisitions, overconfident managers and self-attribution bias’, European Financial Management, 13(3), 531-577.

Elmerick, S.A., Montalto, C.P. & Fox, J.J. (2002), ‘Use of financial planners by us households’, Financial Services Review, 11(3), 217-231.

Fan, L. (2020), ‘A conceptual framework of financial advice-seeking and short- and long-term financial behaviors: An age comparison’, Journal of Family and Economic Issues, 42(1), 90-112.

Fan, L. (2021), ‘Information search, financial advice use, and consumer financial behavior’, Journal of Financial Counseling and Planning, 32(1), 21-34.

Ford, M.R., Ross, D.B., Grable, J. & DeGraff, A. (2020), ‘Examining the role of financial therapy on relationship outcomes and help-seeking behavior’, Contemporary Family Therapy, 42(1), 55-67.

Gentile, M., Linciano, N. & Soccorso, P. (2016), ‘Financial advice seeking, financial knowledge and overconfidence Evidence from the Italian market’, CONSOB Working Papers No. 83, CONSOB.

Gervais, S., Odean, T., Allen, F., Edelen, R., Gorton, G., Leland, H., Lo, A., Madhavan, A., Romer, D., Spiegel, M., Trueman, B. & Willard, G. (2001), ‘Learning to be overconfident’, Review of Financial Studies Spring, 14(1), 1-27.

Goetzmann, W.N. & Kumar, A. (2008), ‘Equity portfolio diversification’, Review of Finance, 12(3), 433-463.

Graham, J.R., Harvey, C.R. & Huang, H. (2009), ‘Investor competence, trading frequency, and home bias’, Manag. Sci, 55(7), 1094-1106.

Hackethal, A., Haliassos, M. & Jappelli, T. (2012), ‘Financial advisors: A case of babysitters?’, Journal of Banking and Finance, 36(2), 509-524.

Hanna, S.D. (2011), ‘The demand for financial planning services’, Journal of Personal Finance, 10(1), 36-62.

Hirshleifer, D. (2001), ‘Investor psychology and asset pricing’, Journal of Finance, 56(4), 1533-1597.

Ho, C.M. (2011), ‘Does overconfidence harm individual investors? An empirical analysis of the Taiwanese market’, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 40(5), 658-682.

Hoechle, D., Ruenzi, S., Schaub, N. & Schmid, M. (2017), ‘The impact of financial advice on trade performance and behavioral biases’, Review of Finance, 21(2), 871-910.

Hoffmann, A.O.I. & Post, T. (2014), ‘Self-attribution bias in consumer financial decision-making: How investment returns affect individuals’ belief in skill’, Journal of Behavioral and Experimental Economics, 52, 23-28.

Hsu, Y.L. (2021), ‘Financial advice seeking and behavioral bias’, Finance Research Letters, 102505, https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102505.

Hussain, M., Shah, S.Z.A., Latif, K., Bashir, U. & Yasir, M. (2013), ‘Hindsight bias and investment decisions making empirical evidence form an emerging financial market’, International Journal of Research Studies in Management, 2(2), 77-88.

Joo, S.H. & Grable, J.E. (2001), ‘Factors associated with seeking and using professional retirement-planning help’, Family and Consumer Sciences Research Journal, 30(1), 37-63.

Kramer, M.M. (2011), ‘Financial advice and individual investor portfolio performance forthcoming’, Financial Management, from <https://ssrn.com/abstract=1970250>.

Kramer, M.M. (2016), ‘Financial literacy, confidence and financial advice seeking’, Journal of Economic Behavior and Organization, 131, 198-217.

Kruger, J. & Dunning, D. (1999), ‘Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments’, Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121-1134.

Lusardi, A. & Mitchelli, O. (2007), ‘Financial literacy and retirement preparedness: Evidence and implications for financial education’, Business Economics, 42(1), 35-44.

Mccannon, B., Asaad, C.T., Wilson, M. & Mccannon, B.C. (2012), ‘Financial competence, overconfidence, and trusting investments: Results from an experiment’, Working Paper Series No. 15-26, West Virginia University.

Merkle, C. (2017), ‘Financial overconfidence over time: Foresight, hindsight, and insight of investors’, Journal of Banking and Finance, 84, 68-87.

Miller, D.T. & Ross, M. (1975), ‘Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction?’, Psychological Bulletin, 82(2), 213-225.

Monti, M. & Legrenzi, P. (2000), ‘Investment decision-making and hindsight bias’, Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 31, 768-772.

Mullainathan, S., Noeth, M. & Schoar, A. (2012), ‘The market for financial advice: An audit study’, Working paper No. w17929, National Bureau of Economic Research.

Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nguyễn Thị Mỹ Linh & Phan Chung Thủy (2023), ‘Quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: bằng chứng thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh’, Tạp Chí Kinh Tế và Phát Triển, 308(2), 131-140.

Odean, T. (1998), ‘Are investors reluctant to realize their losses?’, Journal of Finance, 53(5), 1775-1798.

Pezzo, M.V. & Beckstead, J.W. (2008), ‘The effects of disappointment on hindsight bias for real-world outcomes’, Applied Cognitive Psychology, 22(4), 491-506.

Pompian, M.M. (2006), Behavioral Finance and Wealth Management How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases, Hoboken, NJ: Wiley.

Pompian, M.M. (2011), Behavioral Finance and Wealth Management How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases, John Wiley & Sons.

Porto, N. & Jian Xiao, J. (2016), ‘Financial literacy overconfidence and financial advice seeking’, Journal of Financial Service Professionals, 70(4), 78-88.

Rabbani, A., Heo, W. & Grable, J.E. (2021), ‘The role of financial literacy in describing the use of professional financial advisors before and during the COVID-19 pandemic,’ Journal of Financial Services Marketing, 26(4), 226-236.

Rengert, K.M. & Rhine, S.L.W. (2016), Bank Efforts to Serve Unbanked and Underbanked Consumers Qualitative Research, Washington, DC: Federal Deposit Insurance Corporation.

Rieger, M.O., Wang, M., Huang, P.K. & Hsu, Y.L. (2020), ‘Survey evidence on core factors of behavioral biases’, Journal of Behavioral and Experimental Economics, 100(C), DOI: 10.1016/j.socec.2022.101912.

Shapira, Z. & Venezia, I. (2001), ‘Patterns of behavior of professionally managed and independent investors’, Journal of Banking & Finance, 25, 1573-1587.

Shefrin, H. & Statman, M. (1985), ‘The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence’, The Journal of Finance, 40(3), 777-790.

Tavor, T. (2013), ‘Investors’ short-term decision making and review of the hindsight bias effect’, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(11), 176-185.

Tversky, A. & Kahneman, D. (1974), ‘Judgment under uncertainty: heuristics and biases’, Science, 18(4157), 1124-1131.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Nguyen Thi Ngoc, L., Nguyễn Thị Mỹ, L., & Phan Chung, T. (2024). Lựa chọn dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các hành vi lệch lạc của nhà đầu tư cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (324), 37–47. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1455