Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cam kết với tổ chức qua phân tích trắc nghiệm thư mục

Các tác giả

  • Mai Thị Thương Trường Đại học Duy Tân
  • Phan Thanh Hải Trường Đại học Duy Tân
  • Phan Tuấn Anh Trường Đại học Đà Lạt
  • Hồ Tất Tuân Trường Đại học Duy Tân

Từ khóa:

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cam kết với tổ chức, phân tích đồng trích dẫn, phân tích từ khóa, trắc lượng thư mục

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thiết kế nhằm mục đích khám phá và xác định các hướng nghiên cứu chủ yếu liên quan đến chủ đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và cam kết với tổ chức. Dữ liệu được thu thập dựa vào việc truy xuất hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus với 212 tài liệu được công bố từ năm 2006 đến 2023. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện đó chính là việc phân tích thống kê mô tả, phân tích trắc nghiệm thư mục qua công cụ hỗ trợ là phần mềm VOSviewer 1.6.20. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công bố về chủ đề CSR và cam kết với tổ chức được chia thành 5 nhóm tác giả chính với 4 hướng nghiên cứu chủ yếu có liên quan đến việc phát triển các khía cạnh khác nhau. Kết quả nghiên cứu góp phần hệ thống hóa được lý thuyết về chủ đề và từ đó giúp cho các nhà nghiên cứu xác định và xây dựng mô hình phù hợp cho các nghiên cứu trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

Amro, A. M., Shaheen, F., Lina, A. A., Alsayyed, N. & Al Adwan, A. (2023), ‘Corporate Social Responsibility and Creative Performance: The Effect of Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior’, Organizacija, 56(1), 32-50. DOI: https://doi.org/10.2478/orga-2023-0003.

Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990), ‘The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization’, Journal of Occupational Psychology, 63, 1–18.

Brammer, S., Millington, A. & Rayton, B. (2007), ‘The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment’, The International Journal of Human Resource Management, 18(10), 1701-1719. DOI: https://doi.org/10.1080/09585190701570866.

Boutmaghzoute, H. & Moustaghfir, K. (2021), ‘Exploring the relationship between corporate social responsibility actions and employee retention: A human resource management perspective’, Human Systems Management, 40(6), 789-801. DOI: https://doi.org/10.3233/HSM-211202.

Bùi Nhất Vương (2022), ‘Ảnh hưởng của nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến hiệu quả công việc và vai trò điều tiết của thu nhập cá nhân’, Tạp chí Khoa học Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(2), 83-98.

Cao Quốc Việt, Nguyễn Thị Bích Châm, Trịnh Thị Cẩm Nhung & Ngô Dĩnh Thi (2022), ‘Mối quan hệ giữa sự đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp qua phân tích đồng trích dẫn và từ khóa’, Tạp chí Khoa học Thương mại, 170, 103-116.

De Wit, M., & Schouten, E. (2006), ‘CSR in the Extractive Industry: An Integrated Approach’, In: Jonker, J., & de Witte, M. (eds), Management Models for Corporate Social Responsibility, Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-33247-2_3.

Farooq, O., Payaud, M., Merunka, D. & Valette-Florence, P. (2014), ‘The impact of corporate social responsibility on organizational commitment: Exploring multiple mediation mechanisms’, Journal of Business Ethics, 125, 563-580. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-013-1928-3.

Glavas, A. & Kelley, K. (2014), ‘The effects of perceived corporate social responsibility on employee attitudes’, Business Ethics Quarterly, 24(2), 165-202. DOI: https://doi.org/10.5840/beq20143206.

Hai, P. T. & Thu, H. A. (2023), ‘The mediating impact of airlines’ image in relation of corporate social responsibility and customers’ loyalty: An empirical in Vietnam’, Cogent Business & Management, 10(1), 2188641. DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2188641.

Hopkins, M. (2017), CSR and Sustainability, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield, UK.

Hoàng Thị Phương Thảo & Nguyễn Kiều Việt Như (2021), ‘Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, động lực và hiệu quả công việc: Một nghiên cứu tại các công ty dược phẩm đa quốc gia’, Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, 16(3), 36–49.

Mai Thị Kiều Lan & Hoàng Trọng Hùng (2021), ‘Ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội điểm đến du lịch đến ý định quay trở lại của du khách : Trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt’, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 130 (5A), 79-95.

Mowday, R. T., Porter, L. W. & Steers, R. M. (1982), Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, New York.

Nguyen, T., Pham, T., Le, Q. & Bui, T. (2020), ‘Impact of corporate social responsibility on organizational commitment through organizational trust and organizational identification’, Management Science Letters, 10(14), 3453-3462. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.032.

Nguyễn Nhan Như Ngọc (2023), ‘Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chất lượng quan hệ giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp: Vai trò trung gian của giá trị khách hàng và công bằng giá’, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Duy Thành & Đào Đức Trung (2022), ‘Tác động của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự gắn kết của nhân viên: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông tại Hà Nội’, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 33(12), 39–54.

Phuong, N. T. M., Song, N. Van, Bach, T. Q., & Sang, P. T. H. (2020), ‘Impacts of corporate social responsibility toward employees on employee motivation in enterprises: A case study in Vietnam’, Management Science Letters, 10(11), 2543–2552. DOI: https://doi.org /10.5267/j.msl.2020.3.041.

Quốc Hội (2020), Luật số 59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp, ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Rusbult, C. E. & Farrell, D. (1983), ‘A longitudinal test of the investnient model: The impact on job satisfaction, job commitment, and turnover of variations in rewards, costs, alternatives, and investments’, Journal of Applied Psychology, 68(3), 429–438. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.68.3.429.

Shen, J. & Zhang, H. (2019), ‘Socially responsible human resource management and employee support for external CSR: roles of organizational CSR climate and perceived CSR directed toward employees’, Journal of Business Ethics, 156, 875-888. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-017-3544-0.

Sheehy, B. & Farneti, F. (2021), ‘Corporate social responsibility, sustainability, sustainable development and corporate sustainability: What is the difference, and does it matter?’, Sustainability, 13(11), 5965. DOI: https://doi.org/10.3390/su13115965.

Strand, R., Freeman, R. E. & Hockerts, K. (2015), ‘Corporate social responsibility and sustainability in Scandinavia: An overview’, Journal of Business Ethics, 127, 1-15. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-014-2224-6.

Turker, D. (2009), ‘How corporate social responsibility influences organizational commitment’, Journal of Business Ethics, 89, 189-204. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-008-9993-8.

Thao, N. T. P., Anh, N. Van, & An, P. T. T. (2019), ‘Impact of corporate social responsibility on reputation, trust, loyalty of the customers in the banking sector – Evidence in DaLat city’, Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management, 3(3), 220–235. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjelm.v3i3.562.

Yu, Y., & Choi, Y. (2014), ‘Corporate social responsibility and firm performance through the mediating effect of organizational trust in Chinese firms’, Chinese Management Studies, 8(4), 577-592. DOI: https://doi.org/10.1108/CMS-10-2013-0196.

Van, L. T.-H. & Nguyen, P. A. (2019), ‘Corporate Social Responsibility and SMEs in Vietnam: A Study in the Textile and Garment Industry’, Journal of Risk and Financial Management, 12(4), 174. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm12040174.

Van Eck, N. & Waltman, L. (2010), ‘Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping’, Scientometrics, 84(2), 523-538. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3.

Wong, A. K. F. & Kim, S. (2023), ‘Corporate Social Responsibility (CSR) and Internal Consequences: The Moderating Role of Employees’ Position Levels’, SAGE Open, 13(1), 21582440231151565. DOI: https://doi.org/10.1177/21582440231151565.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22-03-2024

Cách trích dẫn

Mai Thị, T., Phan Thanh, H., Phan Tuấn, A., & Hồ Tất, T. (2024). Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cam kết với tổ chức qua phân tích trắc nghiệm thư mục. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (321), 81–92. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1512