Phân tích mạng lưới liên kết du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng Sông Hồng

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Hậu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Từ khóa:

Các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng, phân tích các bên liên quan, liên kết du lịch

Tóm tắt

Liên kết du lịch là chủ đề được nhiều học giả quan tâm luận giải. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích mạng cùng với mô hình nghiên cứu của Ying (2010). Tác giả khảo sát 510 chủ thể là các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu đã đánh giá tổng thể mạng lưới liên kết du lịch tại các tỉnh, đã xác định được những chủ thể đóng vai trò là trung tâm trong mạng lưới liên kết du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động liên kết du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng trong thời gian đến.

Tài liệu tham khảo

Anderson, J.C., Hakansson, H. & Johanson, J. (1994), ‘Dyadic business relationships within a business context’, Journal of Marketing, 58(4), 1-15.

Baggio, R. & Cooper, C. (2008), ‘Knowledge management and transfer in tourism: an Italian case’, presentation at IASK Advances in Tourism Research (ATR2008), Aveiro, Portugal, May 26th - 28th.

Baggio, R., Scott, N. & Cooper, C. (2013), ‘Improving tourism destination governance: A complexity science approach’, Tourism Review, 65(4), 51-60.

Benedictis, D.L. & Tajoli, L. (2009), ‘The world trade network’, PUE@PIEC Working Paper 2009/03, PUE@PIEC.

Borgatti, S.P., Everett, M.G. & Freeman, L.C. (2002), Ucinetfor Window: Software for Social Network Analysis, Analytic Technologies, Harvard, MA.

Bramwell, B. & Lane, B. (1993), ‘Sustainable tourism: An evolving global approach’, Journal of Sustainable Tourism, 1(1), 1-5.

Cascante, M.D., Brennan, M.A. & Luloff, A.E. (2010), ‘Community agency and sustainable tourism development: The case of La Fortuna, Costa Rica’, Journal of Sustainable Tourism, 18(6), 735-756.

Chiappa, G. & Presenza, A. (2013), ‘The use of network analysis to assess relationships among stakeholders within a tourism destination: an empirical investigation on costa smeralda-gallura, Italy’, Tourism Analysis, 18, 1-13.

Choi, H.C. & Murray, I. (2010), ‘Real attitudes toward sustainable community tourism’, Journal of Sustainable Tourism, 18(4), 575-594.

Cole, S. (2006), ‘Information and empowerment: The keys to achieving sustainable tourism’, Journal of Sustainable Tourism, 14(6), 629-644.

Czernek, K. (2013), ‘Determinants of cooperation in a tourist region’, Annals of Tourism Research, 40(1), 83-104.

Degenne, A. & Forse, M. (1999), Introducing Social Networks, Sage Publications, London.

Dredge, D. (2006), ‘Policy networks and the local organization of tourism’, Tourism Management, 27(2), 269-280.

Freeman, L.C. (1979), ‘Centrality in social network: Conceptual clarification’, Social Networks, 1, 215-239.

Haythornthwaite, C. (1996), ‘Social network analysis: an approach and technique for the study of information exchange’, Library & Information Science Research, 18(4), 323-342.

Hoàng Văn Hoa, Trần Hữu Sơn & Trần Thị Vân Hoa (2018), Liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc, Nhà xuất bản Lao động xã hội.

Lê Đức Trọng & Nguyễn Văn Phát (2022), ‘Liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình: Tiếp cận phân tích mạng lưới’, Tạp chí Khoa học Đại hoc Huế: Kinh tế và Phát triển, 131(5A), 23-38.

Macleod, C. & Todnem, R. (2007), ‘Performance, conformance and change: Towards a sustainable tourism strategy for Scotland’, Sustainable Development, 15(6), 329-342.

Mandell, M.P. (1999), ‘The impact of collaborative efforts: Changing the face of public policy through networks and network structures’, Policy Studies Review, 16(1), 4-17.

Marszałek, C.K. (2018), ‘Cooperation evaluation with the use of network analysis’, Annals of Tourism Research, 72(2018), 126-139.

Mills, J.E. & Law, R. (2004), Handbook of consumer behavior, tourism and the internet, Haworth Hospitality Press, N.Y.

Nguyễn Thị Bích Thủy (2017), ‘Hợp tác giữa các bên liên quan trong mạng lưới du lịch để phát triển bền vững tại điểm đến Đà Nẵng’, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 126(5C), 45-59.

Nguyễn Văn Khánh & Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2017), ‘Liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch vùng Tây Bắc: Từ lý luận đến thực tiễn’, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu chính sách và Quản lý, 33(4), 12-23.

Otzurk, E.H. & Eraydin, A. (2010), ‘Tourist destination governance: practice, theory and issues’, Annals Tourism Research, 38(4), 1300-1321.

Plummer, M., Best, N., Cowled, K. & Vines, K. (2006), ‘CODA: Convergence diagnosis and output analysis for MCMC’, R News, 6(1), 7-10.

Pongponrat, K. (2011), ‘Participatory management process in local tourism development: a case study on fisherman village on Samui island, Thailand’, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(1), 57-73.

Poon, A. (1994), ‘The new tourism revolution’, Tourism Management, 15(2), 91-92.

Presenza, A. & Cipollina, M. (2010), ‘Analysing tourism stakeholders networks’, Tourism Review, 65(4), 17-30.

Roberts, L. & Simpson, F. (2000), ‘Developing partnership approaches to tourism in central and Eastern Europe’, Journal of sustainable tourism, 7(3&4), 314-330.

Rodriguez, M.R. & Fernandez, P.J.I. (2016), ‘Analysing relationships in tourism: A review’, Tourism Management, 54, 122-135.

Scott, J. (2000), Social Network Analysis: A Handbook, Sage Publications, London.

Scott, N., Cooper, C. & Baggio, R. (2008), ‘Destination networks: Theory and practice in four Australian cases’, Annals of Tourism Research, 35(1), 169-188.

Sheenan, L., Varggas-Sanchez, A., Presenza, A. & Abbate, T. (2016), ‘The use of intelligence in tourist destination management: An emerging role for DMOs’, International Journal of Tourism Research, 23, 101-136.

Timur, S. & Getz, D. (2008), ‘A network perspective on managing stakeholders for sustainable urban tourism’, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(4), 445-461.

Timur, S. & Getz, D. (2009), ‘Sustainable tourism development: How do destination stakeholders perceive sustainable urban tourism?’, Sustainable Development, 17, 220-232.

Tinsley, R. & Lynch, P. (2001), ‘Small tou rism busin ess networks and destination development’, International Journal of Hospitality Management, 20 (4), 367-378.

Trần Xuân Quang (2021), ‘Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ’, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội.

Vernon, J., Essex, S., Pinder, D. & Curry, K. (2005), ‘Collaborative policymaking: Local sustainable projects’, Annals of Tourism Research, 32(2), 325-345.

Wang, Y. & Shaul, K. (2008), ‘Destination marketing: Competition, cooperation or coopetition’, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(2), 126-141.

Wasserman, S. & Faust, K. (1994), Social Network Analysis: Methods and Application, Cambridge University Press, Cambridge.

Wesley, A. & Pforr, C. (2010), ‘The governance of coastal tourism: Unravelling the layers of complexity at Smiths Beach, Western Australia’, Journal of Sustainable Tourism, 18(6), 773-792.

Ying, T. (2010), ‘Social networks in the tourism industry: An investigation of Charleston, South Carolina’, doctoral dissertation, Clemson University.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn, H., & Nguyễn Thị Thu, P. (2024). Phân tích mạng lưới liên kết du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng Sông Hồng. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (324), 48–57. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1623

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả