Ảnh hưởng của điều chỉnh lợi nhuận đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn La Soa Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  • Đỗ Thị Ly Trường Đại học Nha Trang
  • Nguyễn Thị Phương Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Trần Thị Phương Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Hoàng Việt Hà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Lê Quỳnh Trang Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Nguyễn Diệu Hà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ khóa:

Điều chỉnh lợi nhuận, điều chỉnh lợi nhuận thực tế, hiệu quả tài chính, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định tác động của việc điều chỉnh lợi nhuận thông qua các giao dịch thực tế (REM) đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trong tương lai dựa trên báo cáo tài chính đã qua kiểm toán của 192 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tại Việt Nam từ năm 2019 đến 2022. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và xử lý số liệu theo dữ liệu bảng, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các kiểm định để tìm ra sự phù hợp của các mô hình hồi quy Pool OLS, hồi quy với tác động cố định (FEM), hồi quy với tác động ngẫu nhiên (REM), từ đó lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ nghịch biến giữa điều chỉnh lợi nhuận và hiệu quả tài chính. Từ kết quả, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị tới doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về việc áp dụng mô hình phát hiện điều chỉnh lợi nhuận nhằm đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Tài liệu tham khảo

Abbas Ali Rastegar (2012), ‘Impacts of organizational culture on organizational commitment’, Journal of Human Resource Management and Development, 2 (2), 2277-4742.

Akram, M. A., Hunjra, A. I., Butt, S. & Ijaz, I. (2015), ‘Earnings management and organizational performance: Pakistan vs India’, Basic Research Journal of Business Management and Accounts, 4 (9), 211-220.

Aladwan, M. (2018), ‘Accrual based and real earning management association with dividends policy “the case of Jordan’, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 41, 691-707.

Berle, A. A. & Means, G. C. (1932), The modern corporation and private property, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, USA.

Chen, X., Cheng, Q. & Wang, X. (2015), ‘Does increased board independence reduce earnings management? Evidence from recent regulatory reforms’, Review of Accounting Studies, 20, 899-933.

Dakhlallh, M.M. (2020), ‘Accrual-based Earnings Management, Real Earnings Management and Firm Performance: Evidence from Public Shareholders Listed Firms on Jordanian’s Stock Market’, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12 (1), 16-27.

Đặng Anh Tuấn (2023), ‘Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến quản trị lợi nhuận: Trường hợp các công ty niêm yết ở Việt Nam’, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 311 (2), 23-32.

Đặng Ngọc Hùng (2015), ‘Nghiên cứu xu hướng quản trị lợi nhuận do thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 219, 46-54.

Đào Thị Thanh Bình & Lê Xuân Minh (2022), ‘Earnings Management, Corporate Governance and Firm Performance’, SSRN Electronic Journal.

Dao Thi Thanh Binh & Ngo Hoang Anh (2020), ‘Impact of Corporate Governance on Firm Performance and Earnings Management a Study on Vietnamese Non-Financial Companies’, Asian Economic and Financial Review, 10(5), 480-501.

Dechow, P. M., Sloan, R. G. & Sweeney, A. P. (1995), ‘Detecting earnings management’, Accounting review, 70 (2), 193-225.

Đỗ Thùy Linh & Vũ Hùng Phương (2023), ‘Đo lường mức độ quản trị lợi nhuận: nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết’, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 312, 38-48.

Dương Thị Chi (2021), ‘Ảnh hưởng của điều chỉnh lợi nhuận tới hiệu quả tài chính của các công ty khi niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP-Hồ Chí Minh’, luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân.

Gunny, K.A. (2010), ‘The Relation Between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks’, Contemporary Accounting Research, 27(3), 855–888.

Healy, P. M. & Wahlen, J. M. (1999), ‘A review of the earnings management literature and its implications for standard setting’, Accounting horizons, 13 (4), 365-383.

Iqbal, A., Espenlaub, S., & Strong, N. (2009), ‘Earnings management around UK open offers’, The European Journal of Finance, 15 (1), 29-51.

Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976) ‘Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure’, Journal of Financial Economics, 4 (3), 305-360.

Kahneman, D. & Tversky, A. (1979), ‘Prospect theory: An analysis of decision under risk’, Econometrica, 47 (2), 263–91, retrieved on January 18th 2024, from <https://www.jstor.org/stable/1914185>.

Kaplan, S.N. & Zingales, L. (1997), ‘Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?’, The Quarterly Journal of Economics, 112 (1), 169-215.

Khan, A.G. (2012), ‘The relationship of capital structure decisions with firm performance: A study of the engineering sector of Pakistan’, International Journal of Accounting and Financial Reporting, 2(1), 245-262.

King, Robert & Levine, Ross (1993), ‘Finance, entrepreneurship and growth: Theory and evidence’, Journal of Monetary Economics, 32 (3), 513-542.

Kumar, M., Vij, M. & Goswami, R. (2020), ‘Effect of Real Earnings Management on Firm Performance: Evidence from India’, Sage Journal, 27 (3), 386-396.

Leggett, D., Parsons, L.M. & Reitenga, A.L. (2016), ‘Real Earnings Management and Subsequent Operating Performance’, Journal of Operations Management, 4 (15), 7-32.

Liu, J.-L. & Tsai, C.-C. (2015), ‘Board member characteristics and ownership structure impacts on real earnings management: Evidence from Taiwan’, Accounting and Finance Research, 4 (4), 84-96.

Ngọc Vũ (2015), ‘10 vụ bê bối đình đám nhất của các doanh nghiệp trên thế giới’, Thời báo tài chính Việt Nam, truy cập lần cuối ngày 16 tháng 12 năm 2023, từ <https://thoibaotaichinhvietnam.vn/10-vu-be-boi-dinh-dam-nhat-cua-cac-doanh-nghiep-tren-the-gioi-10359.html>.

Nguyễn Đỗ Quyên & Trần Quốc Hoàng (2017), ‘Hành vi quản trị lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, 99, 1-18.

Nguyễn Hà Linh (2017), ‘Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân.

Nguyen Thu Hang & Nguyen Manh Hiep (2016), ‘Real earnings management: Evidence from Vietnam’, Journal of International Economics and Management, 89 (2), 22-34.

Nguyễn Vĩnh Khương, Nguyễn Trần Thái Hà & Phùng Anh Thư (2019), ‘The Relationship between Real Earnings Management and Firm Performance: The Case of Energy Firms in Vietnam’, International Journal of Energy Economics and Policy, 9 (2), 307-314.

Pacheco Paredes, A.A. & Wheatley, C. (2017), ‘Real earnings management or ‘just business’’, Journal of Financial Economic Policy, 9 (3), 268-283.

Phạm Thị Bích Vân (2017), ‘Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’, luận án tiến sĩ, Đại học Đà Nẵng.

Roychowdhury, S. (2006), ‘Earnings management through real activities manipulation’, Journal of accounting and economics, 42 (3), 335-370.

Salim, M. & Yadav, R. (2012), ‘Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Companies’, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, 156-166.

Subekti, I. (2012), ‘Accrual and Real Earnings Management: One of the Perspectives of Prospect Theory’, Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 15 (3), 443–456.

Subramanyam, K. (1996), ‘The pricing of discretionary accruals’, Journal of accounting and economics, 22 (3), 249-281.

Sun, J., Lan, G. & Liu, G. (2014), ‘Independent audit committee characteristics and real earnings management’, Managerial Auditing Journal, 29 (2), 153-172.

Susanto, S dan Christiawan, Y.J., (2016), ‘Effect of Earnings Management towards Firm Value’, Business Accounting Review, 4 (1), 205-216.

Tobin, J. (1969), ‘A General Equilibrium Approach to Monetary Theory’, Journal of Money, Credit and Banking, 1 (1), 15-29.

Zeitun, R. & Tian, G.G. (2014), ‘Capital Structure and Corporate Performance: Evidence from Jordan’, Australasian Accounting Business & Finance Journal, 1(4), 1-36.

Zingales, L. (2009), ‘The future of securities regulation’, Journal of Accounting Research, 47 (2), 391-425.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn La, S., Đỗ Thị, L., Nguyễn Thị Phương, A., Trần Thị Phương, A., Hoàng Việt, H., Lê Quỳnh, T., & Nguyễn Diệu, H. (2024). Ảnh hưởng của điều chỉnh lợi nhuận đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (324), 98–108. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1627