Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến xuất khẩu Việt Nam

Các tác giả

  • Hà Văn Sự Trường Đại học Thương mại

Từ khóa:

EVFTA, xuất khẩu, mô hình lực hấp dẫn, Việt Nam

Tóm tắt

Sau hơn ba năm thực thi, Hiệp định EVFTA đã mang lại những kết quả ban đầu tích cực đối với hoạt động xuất khẩu Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ thực trạng tác động Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đến xuất khẩu Việt Nam thông qua sử dụng mô hình lực hấp dẫn, qua đó chỉ ra một số định hướng nhằm phát triển xuất khẩu Việt Nam sang các nước EU trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước thành viên EVFTA như GDP, GNI của Việt Nam và các nước EU, dân số của các nước EU. Khoảng cách địa lý có quan hệ tỷ lệ nghịch với xuất khẩu Việt Nam và EVFTA không có ý nghĩa thống kê như kỳ vọng.

Tài liệu tham khảo

Alaoui, A.E. (2015), ‘Causality and co-integration between export, import, and economic growth: Evidence from Morocco’, MPRA Paper 65431, University Library of Munich, Germany.

An Trần (2023), Thương mại Việt Nam - EU 9 tháng đạt 44 tỷ USD, truy cập lần cuối ngày 12 tháng 05 năm 2024, từ <https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/hiep-dinh-evfta/thuong-mai-viet-nam-eu-9-thang-dat-44-ty-usd.html>.

Beugelsdijk, S. & Mudambi, R. (2013), ‘MNEs as border-crossing multi-location enterprises: The role of discontinuities in geographic space’, Journal of International Business Studies, 44(5), 413-426.

Chen, N. (2004), ‘Intra-national versus international trade in the European Union: Why do national borders matter?’, Journal of International Economics, 63(1), 93-118.

Doãn Kế Bôn (2016), ‘Đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU được ký kết’, Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển Thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2025, Viện Nghiên cứu Thương mại.

Doãn Nguyên Minh & Trần Thu Thủy (2020), ‘Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đến xuất khẩu rau củ của Việt Nam’, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại, nhà xuất bản Hà Nội, 530-542.

Đinh Thị Thanh Bình, Nguyễn Việt Dũng & Hoàng Mạnh Cường (2014), ‘Applying gravity model to analyze trade activities of Vietnam’, Journal of International Economics and Management, 69, 3-18.

Đỗ Thị Hòa Nhã & Nguyễn Thị Thu Hương (2019), ‘Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu nong sản của Việt Nam sang thị trường EU’, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên, 03, 123-126.

Ghemawat, P. (2001), ‘Distance still matters: The hard reality of global expansion’, Harvard Business Review, 79(8), 137-162.

Hà Văn Sự & Lê Quốc Hội (2019), ‘The impact of participation in the comprehensive and progressive trans-pacific partnership agreement on exports: The case of Vietnam’, Management Science Letters, 9, 1269-1280.

Lê Thị Hoài (2020), ‘Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) – cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá qua kênh thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam’, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại, nhà xuất bản Hà Nội, 742-753.

Matsushita, M. (2010), ‘Proliferation of free trade agreements & development perspectives’, presentation at Law & Development Institute Inaugural Conference, Law & Development Institute, Sydney, Australia, October.

Mehmood, S. (2013), ‘Do exports and economic growth depend on each other at intergovernmental organization level trade: An empirical study’, Academy of Contemporary Research Journal, 4, 152-160.

Moinuddin, M. (2013), ‘Fulfilling the promises of south asian integration: A gravity estimation’, Asian Development Bank No.415, Asian Development Bank.

Nguyễn Thanh Hải (2016), ‘Impact of export on economic growth in Vietnam: Empirical research and recommendations’, International Business and Management, 13, 45-52.

Nguyễn Tiến Dũng (2011), ‘Tác động của Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc đến thương mại Việt Nam’, Tạp chí Khoa học ĐHQG, Kinh tế và Kinh doanh, 27, 219-231.

Nguyễn Văn Nên (2020), ‘Factors affecting Vietnam’s wooden furniture export into CPTPP countries’, Science & Technology Development Journal: Economics - Law & Management, 4(2), 696-704.

Phạm Công Đoàn & Phạm Thị Thanh Hà (2020), ‘Xuất khẩu hàng hoá sang EU trong bối cảnh thực thu EVFTA: Thách thức về rào cản và giải pháp’, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại, nhà xuất bản Hà Nội, 369-383.

Shafaqat, M. & David, C. (2012), ‘Dynamics of exports and economic growth at regional level: A study on Pakistan's exports to SAAR’, Journal of Contemporary Issues in Business Research, 1(1), 11-19.

Tổng cục Hải quan (2024), Thông tin mới công bố, truy cập lần cuối ngày 08 tháng 03 năm 2024, từ <https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=3521>.

Tổng cục Thống kê (2023), Số liệu thống kê, truy cập lần cuối ngày 08 tháng 03 năm 2024, từ <https://www.gso.gov.vn/so-lieu-thong-ke>.

Trịnh Văn Thảo (2023), ‘Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam’, Luận án tiến sĩ, Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương.

Trương Thu Hà (2021), ‘EVFTA và nông sản Việt Nam: Thách thức, cơ hội và giải pháp’, Tạp chí Tài chính, truy cập lần cuối ngày 08 tháng 03 năm 2024, từ <https://tapchitaichinh.vn>.

Uruta, S. & Okabe, M. (2007), ‘The impacts of free trade agreements on trade flows: An application of the gravity model approach’, RIETI Discussion Paper Series 07-E-052, RIETI.

VCCI (2012), Giới thiệu tóm tắt về Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại Tự do với EU, Hà Nội.

VCCI (2022), Việt Nam sau 02 năm thực thi Hiệp định EVFTA, Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

Võ Thị Ngọc Trinh (2021) ‘Đánh giá tác động thuế quan của Hiệp định EVFTA đến một số ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam’, Tạp chí Công thương, 10, truy cập lần cuối ngày 08 tháng 03 năm 2024, từ <https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/danh-gia-tac-dong-thue-quan-cua-hiep-dinh-evfta-den-mot-so-nganh-xuat-nhap-khau-cua-viet-nam-81554.htm>.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21-05-2024

Cách trích dẫn

Hà Văn, S. (2024). Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến xuất khẩu Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (323), 12–22. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1647