Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hải Đường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Lê Đức Lữ Trường Đại học Văn Lang
  • Ngô Gia Tráng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Phùng Quang Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Nguyễn Thị Bảo Dương Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  • Đào Lê Ngân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ khóa:

Ý định mua, bảo hiểm y tế tự nguyện, Hà Nội

Tóm tắt

Bảo hiểm y tế tự nguyện là một trong những công cụ tài chính góp phần giảm tỉ lệ chi trả y tế từ tiền túi của người dân. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều người chưa tiếp cận được với bảo hiểm y tế tự nguyện. Với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, bài viết tập trung nghiên cứu các nhân ở tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Nhóm tác giả vận dụng thuyết hành vi có kế hoạch để xây dựng mô hình nghiên cứu và thực hiện khảo sát trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố thái độ, chuẩn chủ quan, kiểm soát ý định hành vi, hiểu biết, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm sức khỏe đều có ảnh hưởng tích cực đến ý định tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Trên cơ sở kết quả phân tích, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân tại Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

Ajzen, I. (1985), ‘From Intentions to Actions: a Theory of Planned Behavior’, In Kuhl, J. & Beckmann, J. (eds), Action Control, SSSP Springer Series in Social Psychology, Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2.

Ajzen, I. (1991), ‘The Theory of Planned Behavior’, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behavior, Open University Press.

Bhatti, T., & Md Husin, M. (2019). ‘An investigation of the effect of customer beliefs on the intention to participate in family Takaful schemes’, Journal of Islamic Marketing, 11(3), 709–727. DOI: 10.1108/jima-04-2018-0066.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975), Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research, Addison-Wesley Publication Company.

Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. (4th ed.), McGraw-Hill, New York.

Hair, J. F., Black, W. C., & Babin, B. J. (2010), Multivariate data analysis (7th Ed.), Cengage Learning Emea.

Hoàng Thu Thủy & Bùi Hoàng Minh Thư (2018). ‘Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân: Trường hợp địa bàn tỉnh Phú Yên’, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, 2(4), 54-62.

Jayaraman, K., Alesa, N., & Azeema, Noor. (2017), ‘Factors influencing the purchase intention of health insurance policy - An empirical study in Malaysia’, International Journal of Economic Research, 14, 1-13.

Kazaure, M. A. (2019), ‘Extending the theory of planned behavior to explain the role of awareness in accepting Islamic health insurance (takaful) by microenterprises in northwestern Nigeria’. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 607–620. DOI: 10.1108/jiabr-08-2017-0113.

Lê Cảnh Bích Thơ, Võ Văn Tuấn, & Trương Thị Thanh Tâm (2017), ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân thành phố Cần Thơ’, Tạp Chı́ Khoa Học Trường Đại Học Cần Thơ, 48(D), 20–25. DOI: 10.22144/ctu.jvn.2017.626.

Lê Thị Mỹ Như & Nguyễn Tuấn Kiệt (2020), ‘Sự sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang’, Tạp chí Khoa học Thương mại, 147, 26-34.

Mathauer, I. & Kutzin, J. (2018), Voluntary Health Insurance: Potentials and Limits in Moving towards UHC, Health Financing Policy, Brief No 5, World Health Organization.

Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên Cứu Khoa Học Marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hồng Hà, & Lê Long Hồ. (2020). ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức tại tỉnh Kiên Giang,’ Tạp chí Tài chính, tháng 9/2020, 106-109.

Nguyễn Ngọc Hiền & Lê Thị Thanh Hoa (2023). ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh’, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Marketing, 74, DOI: 10.52932/jfm.vi2.

Nguyễn Nhật Hạ, Nguyễn Thị Hải Đường, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Quỳnh Anh & Trần Tiến Dũng (2020), ‘Level of Factors impact on the Buyers’ Intention in Buying Private Health Insurance with the Case of Vietnam Non-Life Insurance Companies’, European Journal of Business and Management, 12(27), 55-61. DOI: 10.7176/EJBM/12-27-06.

Nguyễn Thị Xuân Hương, Mai Thị Thu Thủy, & Nguyễn Như Bằng (2018), ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai’, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 252(II), 113-122.

Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Xuân Thọ & Hồ Huy Tựu (2014), ‘Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An’, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, 30(1), 36-45.

Nosi, C., D’Agostino, A., Maria Pagliuca, M., & Alberto Pratesi, C. (2014), ‘Saving for old age: Longevity annuity buying intention of Italian young adults’, Journal of Behavioral and Experimental Economics, 51, 85–98. DOI:10.1016/j.socec.2014.05.001.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill.

Okhrimenko, O., & Manaienko, I. (2020), ‘Forming the life insurance companies’ reputation in Ukrainian realities’, Insurance Markets and Companies, 10(1), 49–60. DOI: 10.21511/ins.10(1).2019.05.

Percy, L., & Rossiter, J. R. (1992), ‘A model of brand awareness and brand attitude advertising strategies’, Psychology and Marketing, 9(4), 263–274. DOI:10.1002/mar.4220090402.

Phạm Xuân Giang & Nguyễn Thị Thu Hằng (2021), ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Bảo hiểm nhân thọ của người dân: Trường hợp nghiên cứu tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh’, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 54, 26-38.

Wagstaff, A., & Neelsen, S. (2020), ‘A comprehensive assessment of universal health coverage in 111 countries: a retrospective observational study’, The Lancet Global Health, 8(1), 39–49. DOI:10.1016/S2214-109X(19)30463-2.

Wilfred, V. (2020), ‘Factors influencing the purchase intention of health insurance in Kota Kinabalu Sabah’, Malaysian Journal of Business and Economics, 7(2), 99–99. DOI: 10.51200/mjbe.vi.2882.

Yamada, T., Chen, C.-C., Yamada, T., Noguchi, H., & Miller, M. (2009), ‘Private Health Insurance and Hospitalization Under Japanese National Health Insurance’, The Open Economics Journal, 2(1), 61–70. DOI: 10.2174/1874919400902010061.

Zakaria, Z., Azmi, N. M., Hassan, N. F. H. N., Salleh, W. A., Tajuddin, M. T. H. M., Sallem, N. R. M., & Noor, J. M. M. (2016), ‘The Intention to Purchase Life Insurance: A Case Study of Staff in Public Universities’, Procedia Economics and Finance, 37, 358–365. DOI: 10.1016/s2212-5671(16)30137-x.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Hải, Đường, Lê, Đức L., Ngô Gia, T., Phùng Quang, A., Nguyễn Thị Bảo, D., & Đào Lê, N. (2024). Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội . Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (324), 88–97. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1650