Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghệ An

Các tác giả

  • Phạm Thị Thúy Hằng Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh

Từ khóa:

Hiệu quản quản lý, Nghệ An, nhân tố ảnh hưởng, tài sản công

Tóm tắt

Nghiên cứu này xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quản lý, sử dụng tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Nghệ An, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý, sử dụng tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, xử lý số liệu thông qua công cụ phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS 22. Kết quả chỉ ra rằng có 4 nhân tố tác động trực tiếp cùng chiều với hiệu quản lý, sử dụng tài sản công, bao gồm: (i) Cơ chế chính sách và quy trình quản lý, (ii) Năng lực đội ngũ cán bộ, (iii) Đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công, và (iv) Hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về tài sản công. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số đề xuất được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghệ An.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Hoàng Toàn & Mai Văn Bưu (2005), Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế, Nhà Xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.

Hair, J.F., Tatham, R.L., Anderson, R.E. & Black, W. (1998), Multivariate Data Analysis, 5th Edition, Prentice-Hall, Inc, New Jersey.

Kaganova, Olga, & Mckellar, James, (2006), Managing Goverment Property Assets, The Urban Institute Press, Washington DC.

Nguyễn Phương Thảo (2022), ‘Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài sản công trong các đơn vị thuộc ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên’,Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2, 147-149.

Quốc hội (2017), Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, số 15/2017/QH14, ban hành ngày ban hành 21 tháng 06 năm 2017.

Trần Việt Phương (2017), ‘Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam’, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài chính.

Vũ Anh Tuấn (2020), ‘Quản lý tài sản công tại các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai’, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Thái Nguyên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Phạm Thị Thúy, H. (2024). Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghệ An. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (324), 70–77. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1738