Phòng ngừa rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Thu Thuỷ Trường Đại học Thương mại

Từ khóa:

Ngân hàng, rủi ro, hệ thống ngân hàng, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2013-2023. Dựa vào các dữ liệu thứ cấp thu thập được liên quan đến chủ đề nghiên cứu, với phương pháp nghiên cứu tại bàn, tác giả đã tổng hợp và chỉ ra hàng loạt các nguy cơ tiềm ẩn gây ra những đổ vỡ trong hoạt động của ngân hàng, đó là: (i) Rủi ro trong hoạt động tín dụng; (ii) Rủi ro quản lý thanh khoản; (iii) Rủi ro lãi suất vẫn hiện hữu trong hoạt động kinh doanh; (iv) Các tỷ lệ an toàn hoạt động thực chất không đảm bảo; (v) Kết quả kinh doanh thấp, nhiều ngân hàng bị thua lỗ; (vi) Tình trạng sở hữu chéo giữa các ngân hàng,... Từ kết quả phân tích này tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

Ngân hàng Nhà nước (2024), Báo cáo tại Hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Trương Thị Hoài Linh (2023), ‘Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 2021-2023’, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024- Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới.

Đào Văn Chung (2023), ‘Quản lý Nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới’, Luận án tiến sĩ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21-05-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Thu, T. (2024). Phòng ngừa rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (323), 79–89. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1747