Tác động của mức độ quan tâm đến công nghệ tài chính tới hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Các tác giả

  • Lê Hải Trung Học viện Ngân hàng

Từ khóa:

Fintech, Khả năng sinh lời, Ngân hàng thương mại

Tóm tắt

Bài viết đánh giá tác động của sự phát triển của công nghệ tài chính, được thể hiện qua mức độ quan tâm và tìm kiếm về Fintech trên Google, đến hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên góc độ khả năng sinh lời. Sử dụng dữ liệu dạng bảng của 21 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2022, tác giả chỉ ra rằng mức độ quan tâm tới Fintech có tác động tích cực tới khả năng sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại. Khi đánh giá cụ thể về các công nghệ khác nhau, kết quả cho thấy mức độ quan tâm lớn hơn tới BigData, Blockchain và Cloud Computing có vai trò cải thiện khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong khi công nghệ P2P không có tác động rõ rệt tới. Dựa trên các kết quả định lượng, tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách đối với cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc thúc đẩy sự phát triển của Fintech và ứng dụng Fintech trong hoạt động ngân hàng. 

Tài liệu tham khảo

Anagnostopoulos, I. (2018), 'Fintech and regtech: Impact on regulators and banks', Journal of Economics and Business, 100, 7-25.

Arellano, M., & Bond, S. (1991), 'Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations', The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.

Arellano, M., & Bover, O. (1995), 'Another look at the instrumental variable estimation of error-components models', Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.

Begenau, J., Farboodi, M., & Veldkamp, L. (2018), 'Big data in finance and the growth of large firms', Journal of Monetary Economics, 97, 71-87.

Boot, A., Hoffmann, P., Laeven, L., & Ratnovski, L. (2021), 'Fintech: what’s old, what’s new?', Journal of Financial Stability, 53, 100836. DOI: 10.1016/j.jfs.2020.100836.

Boussemart, J.-P., Leleu, H., Shen, Z., Vardanyan, M., & Zhu, N. (2019), 'Decomposing banking performance into economic and credit risk efficiencies', European Journal of Operational Research, 277(2), 719-726.

Chen, R., Huang, J., Jin, C., Yang, Y., & Chen, B. (2023), 'Multidimensional attention to Fintech, trading behavior and stock returns', International Review of Economics Finance, 83, 373-382.

Choi, H., & Varian, H. (2012), 'Predicting the present with Google Trends', Economic Record, 88, 2-9.

Cornett, M. M., McNutt, J. J., Strahan, P. E., & Tehranian, H. (2011), 'Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis', Journal of Financial Economics, 101(2), 297-312.

De Bondt, W. F., & Thaler, R. (1985), 'Does the stock market overreact?', The Journal of Finance, 40(3), 793-805.

Đinh, T. T. H., & Nguyễn, H. T. (2021), 'Tác động của Fintech tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại', Tạp chí Thị trường Tiền tệ, 562, 52-58.

Fu, X., & Heffernan, S. (2008), 'Economies of scale and scope in China's banking sector', Applied Financial Economics, 18(5), 345-356.

Fung, D. W., Lee, W. Y., Yeh, J. J., & Yuen, F. L. (2020), 'Friend or foe: The divergent effects of FinTech on financial stability', Emerging Markets Review, 45, 100727. DOI: 10.1016/j.ememar.2020.100727.

Fuster, A., Plosser, M., Schnabl, P., & Vickery, J. (2019), 'The role of technology in mortgage lending', The Review of Financial Studies, 32(5), 1854-1899.

Goldstein, I., Jiang, W., & Karolyi, G. A. (2019), 'To FinTech and beyond', The Review of Financial Studies, 32(5), 1647-1661.

Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017), 'Digital Finance and FinTech: current research and future research directions', Journal of Business Economics, 87, 537-580.

Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020), 'Empirical asset pricing via machine learning', The Review of Financial Studies, 33(5), 2223-2273.

Hien, N. T., & Huong, P. T. (2021), 'Ứng dụng công nghệ tài chính trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam', Tạp chí Khoa học Thương mại, 130, 10-19.

Hunjra, A. I., Hanif, M., Mehmood, R., & Nguyen, L. V. (2021), 'Diversification, corporate governance, regulation and bank risk-taking', Journal of Financial Reporting and Accounting, 19(1), 92-108.

Jabbour, A. B., Jabbour, C. J. C., Filho, M., & Roubaud, D. (2018), 'Industry 4.0 and the circular economy: a proposed research agenda and original roadmap for sustainable operations', Annals of Operations Research, 270, 273-286.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979), 'Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk', Econometrica, 47(2), 263-292.

Kiều, H. T., Phạm, M. H., & Ngô, V. Đ. (2021), 'Đặc điểm phát triển thị trường Fintech tại Việt Nam', Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng, 234, 1-11.

Li, J., Li, J., Zhu, X., Yao, Y., & Casu, B. (2020), 'Risk spillovers between FinTech and traditional financial institutions: Evidence from the US', International Review of Financial Analysis, 71, 101544. DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101544.

Milian, E. Z., Spinola, M. d. M., & de Carvalho, M. M. (2019), 'Fintechs: A literature review and research agenda', Electronic Commerce Research and Applications, 34, 100833. DOI:10.1016/J.ELERAP.2019.100833.

Nguyễn, H. N. (2020), 'Ngân hàng và công ty Fintech: Đối thủ và đối tác', Tạp chí Ngân hàng, 5, 44-50.

Nguyễn, N. M., & Phạm, Đ. A. (2022), 'Tác động của Fintech đối với hệ thống ngân hàng - Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam', Tạp chí Ngân hàng, 2, 10-18.

Panos, G. A., & Wilson, J. O. (2020), 'Financial literacy and responsible finance in the FinTech era: capabilities and challenges', 26, 297-301.

Paulet, E., & Mavoori, H. (2019), 'Conventional banks and Fintechs: how digitization has transformed both models', Journal of Business Strategy, 41(6), 19-29.

Phan, D. H. B., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2020), 'Do financial technology firms influence bank performance?', Pacific-Basin Finance Journal, 62, 101210. DOI: 10.1016/j.pacfin.2019.101210.

Phan, T. H. Y., Đào, M. H., & Trần, H. Y. (2021), 'Ảnh hưởng của Fintech đến lĩnh vực ngân hàng - tài chính Việt Nam', Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ, 21.

Scott, S. V., Van Reenen, J., & Zachariadis, M. (2017), 'The long-term effect of digital innovation on bank performance: An empirical study of SWIFT adoption in financial services', Research Policy, 46(5), 984-1004.

Sheng, T. (2021), 'The effect of fintech on banks’ credit provision to SMEs: Evidence from China', Finance Research Letters, 39, 101558. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101558.

Thakor, A. V. (2020), 'Fintech and banking: What do we know?', Journal of Financial Intermediation, 41, 100833. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833.

Trung, H. L. (2021), 'Diversification and Bank performance: The case of Vietnamese commercial banks', Journal of Economics and Banking Studies, 1, 23-34.

Wang, R., Liu, J., & Luo, H. (2021), 'Fintech development and bank risk taking in China', The European Journal of Finance, 27(4-5), 397-418.

Wang, Y., Xiuping, S., & Zhang, Q. (2021), 'Can fintech improve the efficiency of commercial banks?—An analysis based on big data', Research in International Business and Finance, 55, 101338. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101338.

Zhao, J., Li, X., Yu, C.-H., Chen, S., & Lee, C.-C. (2022), 'Riding the FinTech innovation wave: FinTech, patents and bank performance', Journal of International Money and Finance, 122, 102552. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102552.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-01-2024

Cách trích dẫn

Lê Hải, T. (2024). Tác động của mức độ quan tâm đến công nghệ tài chính tới hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (319), 24–33. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1297