Áp dụng thí điểm chỉ số cảnh báo rủi ro chính (KRI) trong việc cảnh báo sớm rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam – Nghiên cứu điển hình tại một số doanh nghiệp

Các tác giả

  • Trần Lan Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Phan Tố Uyên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Bùi Thị Quỳnh Trang Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ khóa:

Quản lý rủi ro, chỉ số cảnh báo rủi ro chính (KRI), cảnh báo rủi ro sớm

Tóm tắt

Chỉ số cảnh báo rủi ro chính (KRI) là một công cụ được các doanh nghiệp trên thế giới sử dụng phổ biến nhằm cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn có thể tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó có những hành động kịp thời, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, khái niệm KRI còn khá mới mẻ và các doanh nghiệp trong nước cũng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai áp dụng KRI do hạn chế về nguồn dữ liệu tin cậy để xác định các KRI, sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng. Bài viết này nhằm cung cấp khung lý thuyết về chỉ báo rủi ro chính (KRI) và kết quả thực tiễn áp dụng thí điểm chỉ số này tại một số doanh nghiệp. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp áp dụng thí điểm đều đã xây dựng thành công các KRI cho các rủi ro và việc áp dụng các KRI đã giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc kiểm soát rủi ro, đưa ra được những phương án cho từng kịch bản của rủi ro trong quá trình sản xuất.

Tài liệu tham khảo

Arena, M., Arnaboldi, M. & Azzone, G. (2010), ‘The organizational dynamicsofenterprise risk management’, Accounting, Organizations and Society, 35(7), 659 - 675.

Arena, M., Arnaboldi, M., & Azzone, G. (2011), ‘Is enterprise risk management real?’, Journal of Risk Research, 14(7), 779-797.

Beasley, M.S., Branson, B.C. & Hancock, B.V. (2010), ‘Developing Key Risk Indicators to Strengthen Enterprise Risk Management’, ERM Initiative at North Carolina State Uni-versity and the Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission, Raleigh, NC.

Beasley, M.S., Clune, R. & Hermanson, D.R. (2005), ‘Enterprise risk management: an empirical analysis of factors associated with the extent of implementation’, Journal of Accounting and Public Policy, 24(6), 521–31.

Frigo, M. L., & Anderson, R. J. (2011), ‘Strategic risk management: a foundation for improving enterprise risk management and governance’, Journal of Corporate Accounting & Finance, 22(3), 81-88.

Hajar M., & Abdelmajid I. (2015), ‘Proposal for an Implementation Methodology of Key Risk Indicators System: Case of Investment Management Process in Moroccan Asset Management Company’, Journal of Financial Risk Management, 4, 187-205.

Hoàng Thị Đào & Nguyễn Đức Minh (2018), ‘Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế’, Tạp chí Dầu khí, Số 1-2018, tr. 53 - 60.

Hoàng Thị Đào, Đoàn Tiến Quyết, Phạm Mai Chi & Nguyễn Thùy Linh (2019), ‘Giải pháp ứng phó rủi ro của các công ty dầu khí trên thế giới’, Tạp chí Dầu khí, số 12-2019, tr. 50-56.

Hwang, S (2010), ‘Identifying and communicating key risk indicators’, in: J R S Fraser and BJ Simkins (Eds) Enterprise Risk Management, Hoboken, NJ, John Wiley & Sons: 125-140.

Monahan, G. (2008), ‘Enterprise risk management: A methodology for achieving strategic objectives’, Hoboken: JohnWiley & Sons.

Sanabria, S., Dieterich, F. (2019), ‘Finding your privacy pulse: How to use KRIs to measure your privacy risk’, IIA Miami Chapter Conference, January 25, 2019.

Soin, K., & Collier, P. (2013), ‘Risk and risk management in management accounting and control’, Management Accounting Research, 24(2), 82-87.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-01-2024

Cách trích dẫn

Trần Lan, H., Phan Tố, U., & Bùi Thị Quỳnh, T. (2024). Áp dụng thí điểm chỉ số cảnh báo rủi ro chính (KRI) trong việc cảnh báo sớm rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam – Nghiên cứu điển hình tại một số doanh nghiệp. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (319), 43–53. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1395