Tác động của độ mở kinh tế đến phát triển kinh tế Việt Nam

Các tác giả

  • Lê Nguyễn Diệu Anh Trường Đại học Thương mại

Từ khóa:

Độ mở kinh tế, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tác động của độ mở kinh tế đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1995 – 2022 bằng phương pháp phân phối trễ tự hồi quy ARDL. Nguồn dữ liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Tổng cục thống kê, Ngân hàng thế giới và Trading Economics… Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, độ mở kinh tế có tác động tích cực đến phát triển kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số khuyến nghị gợi mở hàm ý chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế Việt Nam, tận dụng các lợi thế quốc gia, điều tiết thương mại nội địa góp phần ổn định và phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển, định hướng ưu tiên FDI theo các tiêu chí xanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

Chang, R., Kaltani, L., & Loayza, N. V. (2009) ‘Openness can be good for growth: The role of policy complementarities’, Journal of Development Economics, 90, 33–49.10.1016/j.jdeveco.2008.06.011.

Cheung, J., & Ljungqvist, Z. (2021), ‘The impact of Trade Openness on Economic Growth: A panel data analysis across advanced OECD countries’, Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), Södertörn University, Institution of Social Sciences Economics.

Das, A., & Paul, B. P. (2011), ‘Openness and Growth in Emerging Asian Economies: Evidence from GMM Estimations of a Dynamic Panel’, Economics Bulletin, 3, 2219-2228.

Dollar, D., & Kraay, A. (2004), ‘Trade’, Growth and Poverty. Economic Journal, 114, 22–49.

Fischer S. (2003), ‘Globalization and its challenges’, American Economic Review, 93 (2), 1-30.

Freund, C., & Bolaky, B. (2008), ‘Trade, regulations, and income’, Journal of Development Economics, 87, 309–321. Doi:10.1016/j.jdeveco.2007.11.003

Hye Q. M. (2012), ‘Long term effect of trade openness on economic growth in case of Pakistan’, Quality & Quantity, 46, 1137-1149.

Hye, Q. M., Wizarat, S., & Lau, W.-Y. (2016), ‘The impact of trade openness on economic growth in China: An empirical analysis’, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 3, 27–37. Doi: 10.13106/jafeb.

Keho, Y. (2017), ‘The Impact of Trade Openness on Economic Growth: The Case of Cote d’Ivoire’, Cogent Economics & Finance, 5, 1-14.

https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1332820.

Kim, D.-H., & Lin, S. (2009), ‘Trade and growth at different stages of economic development’, Journal of Development Studies, 45, 1211–1224.10.1080/00220380902862937.

Lawal, A. I., Nwanji, T. I., Asaleye, A., & Ahmed, V. (2016), ‘Economic growth, financial development and trade openness in Nigeria: An application of the ARDL bound testing approach’, Cogent Economics and Finance, 4, 1–15.

Lê, N.D.A (2020), ‘Phát triển thương mại theo hướng bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế’, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội.

Lloyd P. J. & MacLaren D. (2000), ‘Openness and growth in East Asia after the Asian Crisis’, Jounrnal of Asian Economics, 11, 89-105.

Lucas, R.E. (1988), ‘On the mechanics of economic development’, Journal of monetary economics, 22(1), 3–42.

Malefane, M. R., & Odhiambo, N. M. (2018), ‘Impact of Trade Openness on Economic Growth: Empirical Evidence from South Africa’, International Economics, 71, 387-416.

Marelli, E., & Signorelli, M. (2011), ‘China and India: Openness, trade and effects on economic growth’, The European Journal of Comparative Economics, 8, 129–154.

Musila, J. W., & Yiheyis, Z. (2015), ‘The impact of trade openness on growth: The case of Kenya’, Journal of Policy Modeling, 37, 342–354, Doi: 10.1016/j.jpolmod.2014.12.001

NIF (2019), ‘Ngăn chặn hàng nước ngoài “đội lốt” hàng Việt sang Hoa Kỳ’, Viện chiến lược và chính sách tài chính, https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM154414.

Oppong-Baah, T., Bo, Y., Twi-Brempong, C., Amoah, E., Prempeh, N., & Addai, M. (2022), ‘The Impact of Trade Openness on Economic Growth: The Case of Ghana and Nigeria’, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 10(1), 142-160. doi: 10.4236/jhrss.2022.101010.

Pesaran, M. H. & Shin, Y. & Smith, R. J., (1996), ‘Testing for the ‘Existence of a Long-run Relationship’, Cambridge Working Papers in Economic 9622, Faculty of Economics, University of Cambridge.

Pesaran, M. H. & Shin, Y. & Smith, R. J., (1996), ‘Testing for the ‘Existence of a Long-run Relationship’, Cambridge Working Papers in Economic 9622, Faculty of Economics, University of Cambridge.

Pesaran, M.H., & Pesaran, B. (1997), Working with microfit 4.0, Camfit Data Ltd., Cambridgep;

Polat, A., Shahbaz, M., Rehman, I. U., & Satti, S. L. (2015), ‘Revisiting linkages between financial development, trade openness and economic growth in South Africa: Fresh evidence from combined cointegration test’, Quality and Quantity, 49, 785–803, Doi: 10.1007/s11135-014-0023-x.

Rassekh, F. (2007), ‘Is international trade more beneficial to lower income economies? An empirical inquiry’, Review of Development Economics, 11, 159–169. Doi: 10.1111/rode.2007.11.issue-1.

Romer, P. (1990), ‘Endogenous Technological Change’, Journal of Political Economy 98(5), 71-102.

Romer, P.M. (1986), Increasing returns and long-run growth, Journal of political economy, 94(5), 1002–1037

Sakyi, D., Villaverde, J., & Maza, A. (2015), ‘Trade openness, income levels, and economic growth: The case of developing countries, 1970–2009’, The Journal of International Trade & Economic Development, 24, 860–882, Doi: 10.1080/09638199.2014.971422.

Sunde, T., Tafirenyika, B., & Adeyanju, A. (2023), ‘Testing the Impact of Exports, Imports, and Trade Openness on Economic Growth in Namibia: Assessment Using the ARDL Cointegration Method’, MDPI, 11(86), 2-12. Doi: https://doi.org/10.3390/economies11030086.

Tkalenko, S. & cộng sự (2023), ‘The Impact of Trade Openness on Economic Growth: The Case of Ukraine’, The Implementation of Smart Technologies for Business and Sustainability, 13, 521-533.

Tổng cục thống kê (2023), Số liệu thống kê, Available at: https://www.gso.gov.vn/so-lieu-thong-ke

Tsen W. H. (2006), ‘Granger causality tests among openness to international trade, human capital accumulation and economic growth in China: 1952-1999’, International Economic Journal, 20 (3), 285-302.

VCCI (2023), Trung tâm WTO và Hội nhập, Available at: https://trungtamwto.vn

Were, M. (2015), ‘Differential effects of trade on economic growth and investment: A cross-country empirical investigation’, Journal of African Trade, 2, 71–85. Doi: 10.1016/j.joat.2015.08.002

World Bank (2002), Globalization, growth and poverty, New York: Oxford Univeristy Press

Worldbank (2023), The World Bank, Available at: https://www.worldbank.org

Yanikkaya, H. (2003). ‘Trade openness and economic growth: A cross country empirical investigation’, Journal of Development Economics, 72, 57-89.

Yeboah, O., Naanwaab, C., Saleem, S., & Akuffo, A. A. (2012), ‘Effects of Trade Openness on Economic Growth: The Case of African Countries’, Agribusiness, Applied Economics and Agriscience Education-NC A&T, Birmingham.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22-03-2024

Cách trích dẫn

Lê Nguyễn Diệu, A. (2024). Tác động của độ mở kinh tế đến phát triển kinh tế Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (321), 52–62. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1504