Ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài, công nghiệp hóa, tài nguyên và đổi mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Văn Hưng Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh

Từ khóa:

FDI, GDP, công nghiệp hóa, tài nguyên, đổi mới công nghệ, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của FDI, đổi mới công nghệ (TEC), tài nguyên thiên nhiên (NAR), công nghiệp hóa (IDV) đến tăng trưởng kinh tế (GDP) tại Việt Nam giai đoạn 1986-2022. Để ước lượng mối quan hệ phức tạp này, mô hình hồi qui phân vị và kiểm định nhân quả quang phổ được sử dụng nhằm phân tích tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc trên các điều kiện kinh tế và tần số khác nhau. Kết quả cho thấy, phần lớn phân vị của các biến nghiên cứu, FDI, TEC, NAR, IDV tác động dương đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Hơn nữa, kiểm định nhân quả Granger cũng cho rằng tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa các biến nghiên cứu trên các tần số khác nhau. Kết quả này cung cấp thông tin hữu ích cho nhà chính sách hoạch định chiến lược ngắn hạn và dài hạn nhằm đạt phát triển kinh tế ổn định.

Tài liệu tham khảo

Agheli, L. (2023), ‘The nexus between economic growth, natural resource depletion and foreign direct investment’, Экономика региона, 19(2), 537-547.

Ahmad, M. & Zheng, J. (2023), ‘The cyclical and nonlinear impact of R&D and innovation activities on economic growth in OECD economies: A new perspective’, Journal of the Knowledge Economy, 14(1), 544-593.

Anakpo, G. & Oyenubi, A. (2022), ‘Technological innovation and economic growth in Southern Africa: application of panel dynamic OLS regression’, Development Southern Africa, 39(4), 543-557.

Breitung, J. & Candelon, B. (2006), ‘Testing for short-and long-run causality: A frequency-domain approach’, Journal of econometrics, 132(2), 363-378.

Durham, J.B. (2004), ‘Absorptive capacity and the effects of foreign direct investment and equity foreign portfolio investment on economic growth1’, European economic review, 48(2), 285-306.

Erum, N. & Hussain, S. (2019), ‘Corruption, natural resources and economic growth: Evidence from OIC countries’, Resources Policy, 63, p.101429.

Falki, N. (2009), ‘Impact of foreign direct investment on economic growth in Pakistan’, International Review of Business Research Papers, 5(5), 110-120.

Forero, D. & Tena-Junguito, A. (2024), ‘Industrialization as an engine of growth in Latin America throughout a century 1913-2013’, Structural Change and Economic Dynamics, 68, 98-115.

Gyamfi, B.A., Agozie, D.Q. & Bekun, F.V. (2022), ‘Can technological innovation, foreign direct investment and natural resources ease some burden for the BRICS economies within current industrial era?’, Technology in Society, 70, 102037.

Gylfason, T. & Zoega, G. (2006), ‘Natural resources and economic growth: The role of investment’, World Economy, 29(8), 1091-1115.

Haq, I. (2018), ‘Impact of innovation on economic development: Cross nation comparison of Canada, South Korea and Pakistan’, Journal of Economic Info, 5(3), 7-15.

Hayat, A. & Tahir, M. (2021), ‘Natural resources volatility and economic growth: evidence from the resource-rich region’, Journal of Risk and Financial Management, 14(2), p.84.

Jammeh, I.Y. (2022), ‘The Relationship between domestic credit, financial development and economic growth in the Gambia’, International Journal of Social Sciences Perspectives, 10(2), 43-60.

Jyun-Yi, W. & Chih-Chiang, H. (2008), ‘Does foreign direct investment promote economic growth? Evidence from a threshold regression analysis’, Economics Bulletin, 15(12), 1-10.

Karimi, M.S. & Yusop, Z. (2009), ‘FDI and economic growth in Malaysia’, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 45(11), 25-38.

Malik, A. & Sah, A.N. (2024), ‘Does FDI impact the economic growth of BRICS economies? Evidence from Bayesian VAR’, Journal of Risk and Financial Management, 17(1), p.10.

Mehic, E., Silajdzic, S. & Babic-Hodovic, V. (2013), ‘The impact of FDI on economic growth: Some evidence from Southeast Europe’, Emerging Markets Finance & Trade, 49(S1), 5-20.

Ndiaya, C. & Lv, K. (2018), ‘Role of industrialization on economic growth: the experience of Senegal (1960-2017)’, American Journal of Industrial and Business Management, 8(10), p.2072.

Ngoc, B.H. & Lieu, P.T. (2022), ‘Linking foreign direct investment, economic growth, energy consumption and ecological footprint in Vietnam: Evidence from quantile on quantile approach’, VNUHCM Journal of Economics, Business and Law, 6(4), 3855-3866.

Opoku, E.E.O. & Yan, I.K.M. (2019), ‘Industrialization as driver of sustainable economic growth in Africa’, The Journal of International Trade & Economic Development, 28(1), 30-56.

Pegkas, P. (2015), ‘The impact of FDI on economic growth in Eurozone countries’, The Journal of Economic Asymmetries, 12(2), 124-132.

Sabharwal, A. (2020), ‘Impact of foreign direct investment on economic growth’, International Research Journal on Advanced Science Hub, 2(9), 10-13.

Sachs, J.D. & Andrew, M.W. (2001), ‘The curse of natural resources’, Natural Resource and Economic Development, 45, 827-838.

Shah, W.U.H., Yasmeen, R., Sarfraz, M. & Ivascu, L. (2023), ‘The repercussions of economic growth, industrialization, foreign direct investment, and technology on municipal solid waste: Evidence from OECD economies’, Sustainability, 15(1), p.836.

Sim, N. & Zhou, H. (2015), ‘Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles’, Journal of Banking & Finance, 55, 1-8.

Suyanto, S. (2023), ‘Foreign direct investment: Does it increase economic growth?’, Economics Development Analysis Journal, 12(1), 59-70.

World Bank (2023), The World Bank In Viet Nam, from <https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam>.

Zhou, Y., Liu, Y. & Niu, J. (2024), ‘Role of mineral-based industrialization in promoting economic growth: Implications for achieving environmental sustainability and social equity’, Resources Policy, 88, 104396.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21-05-2024

Cách trích dẫn

Trần Văn, H. (2024). Ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài, công nghiệp hóa, tài nguyên và đổi mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (323), 45–56. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1577