Mối quan hệ giữa FDI, toàn cầu hóa, tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xanh và khí thải CO2 tại Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Văn Hưng Trường Đại học Hùng Vươ ng Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa:

Tăng trưởng xanh, toàn cầu hóa, FDI, CO2 và phân tích wavelet

Tóm tắt

Việt Nam đã nhận được đầu tư trực tiếp nước ngoài đáng kể trong vài thập kỷ qua cùng với chính sách tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đang được chính phủ quan tâm. Tăng trưởng kinh tế (GDP), FDI, toàn cầu hóa (GLO) và tăng trưởng xanh (GG) có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá tác động của FDI, toàn cầu hóa, tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng xanh đến lượng khí thải CO2 ở Việt Nam giai đoạn 1998-2022 bằng phân tích wavelet. Kết quả chỉ ra rằng FDI, GG và GLO tác động tích cực đến chất lượng môi trường ở các tần số và thời gian khác nhau. Đặc biệt, trong ngắn hạn và trung hạn, GDP ảnh hưởng tích cực đến lượng khí thải CO2, trong khi đó chúng lại ảnh hưởng tiêu cực đến lượng khí thải CO2 trong dài hạn. Nhìn chung phân tích wavelet cho thấy GLO, GG và FDI không cải thiện môi trường ở Việt Nam trong ngắn hạn. Vì vậy, chính phủ nên cung cấp các biện pháp khuyến khích tăng trưởng xanh, toàn cầu hóa để tăng dòng vốn FDI sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất.

Tài liệu tham khảo

Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1993), ‘Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement’, The Mexico-US Free Trade Agreement, 11(2), 13.

Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995), ‘Economic growth and the environment’, The quarterly journal of economics, 110(2), 353-377.

He, F., Chang, K. C., Li, M., Li, X., & Li, F. (2020), ‘Bootstrap ARDL test on the relationship among trade, FDI, and CO2 emissions: based on the experience of BRICS countries’, Sustainability, 12(3), 1060.

Islam, M. M., Khan, M. K., Tareque, M., Jehan, N., & Dagar, V. (2021), ‘Impact of globalization, foreign direct investment, and energy consumption on CO2 emissions in Bangladesh: Does institutional quality matter?’, Environmental Science and Pollution Research, 28(35), 48851-48871.

Kuznets, S. (1955), ‘International differences in capital formation and financing’, In Capital formation and economic growth, Princeton University Press, 9-11.

Khan, M. K., Teng, J. Z., Khan, M. I., & Khan, M. O. (2019), ‘Impact of globalization, economic factors and energy consumption on CO2 emissions in Pakistan’, Science of the total environment, 688, 424-436.

Mahmood, H. (2023), ‘Trade, FDI, and CO2 emissions nexus in Latin America: the spatial analysis in testing the pollution haven and the EKC hypotheses’, Environmental Science and Pollution Research, 30(6), 14439-14454.

Minh, T. B., Ngoc, T. N., & Van, H. B. (2023), ‘Relationship between carbon emissions, economic growth, renewable energy consumption, foreign direct investment, and urban population in Vietnam’, Heliyon, 9, 17544.

Nham, N. T. H. (2023), ‘A wavelet analysis of connectedness between economic globalization, nonrenewable, and renewable energy consumption, and CO2 emissions in Vietnam’, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 57, 103227.

Pata, U. K., Dam, M. M., & Kaya, F. (2023), ‘How effective are renewable energy, tourism, trade openness, and foreign direct investment on CO2 emissions? An EKC analysis for ASEAN countries’, Environmental Science and Pollution Research, 30(6), 14821-14837.

Panayotou T. (1993), ‘Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development’, ILO, Technology and Employment Programme, Geneva.

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1993/93B09_31_engl.pdf

Saleem, H., Khan, M. B., & Mahdavian, S. M. (2022), ‘The role of green growth, green financing, and eco- friendly technology in achieving environmental quality: evidence from selected Asian economies’, Environmental Science and Pollution Research, 29(38), 57720-57739.

Wenlong, Z., Tien, N. H., Sibghatullah, A., Asih, D., Soelton, M., & Ramli, Y. (2023), ‘Impact of energy efficiency, technology innovation, institutional quality, and trade openness on greenhouse gas emissions in ten Asian economies’, Environmental science and pollution research, 30(15), 43024-43039.

Yu, X., Kuruppuarachchi, D., & Kumarasinghe, S. (2023), ‘Financial development, FDI, and CO2 emissions: does carbon pricing matter?,’ Applied Economics, 1-16.

Zhang, Z., Nuță, F. M., Dimen, L., Ullah, I., Xuanye, S., Junchen, Y., ... & Yi, C. (2023), ‘Relationship between FDI inflow, CO2 emissions, renewable energy consumption, and population health quality in China’, Frontiers in Environmental Science, 11, 1120970.

Zhao, J., Taghizadeh-Hesary, F., Dong, K., & Dong, X. (2023), ‘How green growth affects carbon emissions in China: the role of green finance’, Economic research-Ekonomska istraživanja, 36(1), 2090-2111.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22-03-2024

Cách trích dẫn

Trần Văn, H. (2024). Mối quan hệ giữa FDI, toàn cầu hóa, tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xanh và khí thải CO2 tại Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (321), 41–51. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1601