Hiệu quả kỹ thuật nghề lưới rê xa bờ tỉnh Khánh Hòa

Các tác giả

  • Nguyễn Đăng Đức Trường Đại học Vinh
  • Phạm Thu Hằng Học viện ngân hàng

Từ khóa:

DEA, nghề lưới rê, hiệu quả kỹ thuật

Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng mô hình DEA (Data envelopment analysis) để phân tích hiệu quả kỹ thuật của nghề lưới rê xa bờ, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu đầu ra giữ nguyên không đổi, bình quân các đầu vào của sản xuất (công suất máy, dầu và tổng số ngày lao động trên biển) có thể giảm xuống khoảng 15,3% nếu trình độ tay nghề của ngư phủ và việc tổ chức quản lý sản xuất đạt mức tốt nhất. Kết quả nghiên cứu này cho thấy chính sách hỗ trợ đóng tàu công suất lớn của Chính phủ cần đi kèm với chính sách nguồn nhân lực trong nghề cá, hiện tại ngư dân chưa làm chủ được công nghệ của các đội tàu này, dẫn tới sử dụng lãng phí các yếu tố đầu vào.

Tài liệu tham khảo

Alvarez, A. (2001), ‘Some issues on the estimation of technical efficiency in fisheries’, Efficiency Series Papers 2001/02, University of Oviedo, Department of Economics, Oviedo Efficiency Group (OEG).

Ánh Tuyết (2016), Nâng cao hiệu quả đóng mới tàu khai thác xa bờ, truy cập ngày 11 tháng 04 năm 2018, từ <http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/29010702-nang-cao-hieu-qua-dong-moi-tau-khai-thac-xa-bo.html>.

Bogetoft, P. & Otto, L. (2010), Benchmarking with DEA, SFA, and R, New York: Springer Science & Business Media.

Ceyhan, V. & Gene, H. (2014), ‘Productive efficiency of commercial fishing: Evidence from the Samsun province of Black Sea, Turkey’, Turkish Jourmal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, 309-320.

Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O’Donnell, C.J. & Battese, G.E. (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Kluwer Academic Publishers, Plymouth, Massachusetts, USA.

Debreu, G. (1951), ‘The coefficient of resource utilization’, Econometrica, 19(3), 273-292.

Duy, N.N., Long, L.K. & Flaaten, O. (2015), ‘Government support and profitability effects - Vietnamese offshore fisheries’, Marine Policy, 61, 77-86.

Đặng Thị Phượng & Huỳnh Văn Điền (2015), ‘Hiệu quả khai thác của nghề lưới kéo đơn xa bờ (>90CV) với mô hình liên kết ở Đồng Bằng Sộng Cửa Long’, Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ, 40, 24-31.

Esmaeili, A. & Omrani, M. (2007), ‘Efficiency analysis of fishery in hamoon lake: Using DEA approach’, Journal of Applied Sciences, 7(19), 2856-2860.

Farrell, M.J. (1957), ‘The measurement of productivity efficiency’, Journal of Royal Statistical Society Series, 120(3), 253-281.

Greboval, D. (1999), Quản lý năng lực khai thác nghề cá: Các bài viết chọn lọc về quan điểm và các vấn đề then chốt, Lê Kim Long, Nguyễn Phong Hải & Nguyễn Tiến Thơm (dịch), Nhà xuất bản nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

Koopmans, T.C. (1951), ‘Analysis of production as an efficient combination of activities’, in Activity Analysis of Production and Allocation, Cowles Commission for Research in Economics, Monograph, Koopmans, T.C. (Ed.), Wiley, 33-97.

Kumbhakar, S.C., Wang, H. & Horncastle, A.P. (2015), A practitioner's guide to stochastic frontier analysis using Stata, Cambridge University Press.

Lê Kim Long (2017), Hiệu quả sản xuất trong nuôi trồng thủy sản: nghiên cứu trường hợp nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Ninh Thuận, Hà Nội: Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

Long, L.K., Flaaten, O. & Anh, N.T.K. (2008), ‘Economic performance of an open-acess fisheries – the case of Viet Namese longline fishery in the South China Sea’, Marine Resource Economics, 93, 296-304.

Pascoe, S., Coglan, L. & Mardle, S. (2001), ‘Physical vernus harvest-based measures of capacity: the case of the United Kingdom vessel capacity unit system’, Journal of Marine Science, 58, 1243-1252.

Oliveira, M.M., Camanho, A.S. & Gaspar, M.B. (2010), ‘Technical and economic efficiency analysis of the Porturguese artisanal dredge fleet’, ICES Journal of Marine cience, 67, 1811-1821.

Sharma, K.R. & Leung, P. (1999), ‘Technical efficiency of the longlinefishery in Hawaii: an application of a stochastic production frontier’, Marine Resource Economics, 13, 259-274.

Thean, L.G, Latif, I.A. & Hussein, M.D.A. (2011), ‘Technical efficiency analysis for Pennang trawl fishery Malaisia: Applying DEA approach’, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), 1518-1523.

Tigley, D., Pascoe, S. & Coglan, L. (2005), ‘Factor affecting technical efficiency in fisheries: stochastic production frontier versus data envelopment analysis approaches’, Fisheries Research, 73, 363-376.

Trương Bá Thanh, Lê Kim Long & Nguyễn Đăng Đức (2016), ‘Áp dụng mô hình DEA điều chỉnh trong phân tích hiệu quả sản xuất: Nghiên cứu trường hợp nghề lưới rê xa bờ - tỉnh Khánh Hòa’, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng, Đại học Đà Nẵng, 401-413.

Varian, H.R. & Repcheck, J. (2010), Intermediate microeconomics: a modern approach, New York, NY: WW Norton & Company.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21-05-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Đăng, Đức, & Phạm Thu , H. (2024). Hiệu quả kỹ thuật nghề lưới rê xa bờ tỉnh Khánh Hòa. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (323), 57–66. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1619