Hoạt động chuyển đổi số tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex: bằng chứng thực nghiệm từ khảo sát khách hàng

Các tác giả

  • Tuyến Bùi Quang Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đặng Đình Tuyên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Từ khóa:

Bảo hiểm, chuyển đổi số, khách hàng, Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về hoạt động chuyển đổi số tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) từ góc độ tiếp cận của khách hàng. Khung phân tích của chúng tôi gồm 4 thang đo phản ánh: (1) khả năng đáp ứng dịch vụ số, (2) sự sẵn sàng sử dụng của khách hàng, (3) hoạt động truyền thông về dịch vụ số, (4) yêu cầu của khách hàng về dịch vụ số. Chúng tôi sử dụng dữ liệu khảo sát từ 200 khách hàng của PJICO để rút ra những nhận định về các hoạt động chuyển đổi số tại PJICO. Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu và các biến nghiên cứu cho thấy khách hàng đánh giá tương đối tốt về hoạt động chuyển đổi số tại PJICO nhưng vẫn còn một số hạn chế cần điều chỉnh. Từ đó, chúng tôi đề xuất mô hình chuyển đổi số tại PJICO với 4 thành phần và 3 bước triển khai chuyển đổi số.

Tài liệu tham khảo

García-Fernández, J., Gálvez-Ruiz, P., Grimaldi-Puyana, M., Angosto, S., Fernández-Gavira, J., & Bohórquez, M. R. (2020), ‘The promotion of physical activity from digital services: Influence of e-lifestyles on intention to use fitness apps’, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6839.

Gronroos, C. (1988), ‘Service quality: The six criteria of good perceived service’, Review of Business, 9(3), 10.

Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang (2022), Chuyển Đổi Số thế Nào?, NXB Thông tin và truyền thông.

Koh, A., Swanepoel, D. W., Ling, A., Ho, B. L., Tan, S. Y., & Lim, J. (2021), ‘Digital health promotion: promise and peril’, Health Promotion International, 36(Supplement_1), i70-i80.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988), ‘Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perception’, Journal of Retailing, 64(1), 12.

Sharat Chandra Jha (2023), What is Digital Transformation?, Available at: < https://www.linkedin.com/pulse/what-digital-transformation-sharat-chandra-jha>.

Stadlmann, C., Kwiatek, P., Szántó, Z., & Kannampuzha, M. J. (2023), ‘Transitioning to Digital Services: Assessing the Impact of Digital Service Efforts on Performance Outcomes and the Moderating Effect of Service Promotion’, In International Conference on Information Technology & Systems (pp. 409-421), Cham: Springer International Publishing.

Yoshida, K. (2017), ‘Development and promotion of application technologies for digital business platforms’, Fujitsu Sci. Tech. J, 53(1), 67-70.

Zaoui, F., & Souissi, N. (2020), ‘Roadmap for digital transformation: A literature review’, Procedia Computer Science, 175, 621-628.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Bùi Quang, T., & Đặng Đình, T. (2024). Hoạt động chuyển đổi số tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex: bằng chứng thực nghiệm từ khảo sát khách hàng. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (324), 58–69. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1656