Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến ý định nghỉ việc của nhân viên Gen Z: Vai trò trung gian của quản trị nhân lực xanh

Các tác giả

  • Đỗ Vũ Phương Anh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Hoàng Thị Huệ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân https://orcid.org/0000-0003-1460-5492
  • Đỗ Phương Linh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Ngô Thị Hồng Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Đặng Trần Châu Giang Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Đỗ Phương Thanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ khóa:

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, gen Z, quản trị nhân lực xanh, ý định nghỉ việc

Tóm tắt

Bài viết tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định nghỉ việc của nhân viên gen Z tại Việt Nam, với vai trò trung gian của quản trị nhân lực xanh. Dựa trên dữ liệu thu thập được qua khảo sát trực tuyến 294 nhân viên gen Z từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy trách nhiệm xã hội tác động trực tiếp, ngược chiều đến ý định nghỉ việc. Ngoài ra, vai trò trung gian của quản trị nhân lực xanh trong mối quan hệ trên cũng được khẳng định. Từ đó, bài viết đề xuất một số hàm ý cho các tổ chức nhằm giảm thiểu ý định nghỉ việc của nhân viên gen Z thông qua việc tăng cường tham gia các hoạt động xã hội, môi trường trong quá trình kinh doanh, tổ chức các buổi huấn luyện nâng cao ý thức cộng đồng trong nội bộ doanh nghiệp cũng như nhấn mạnh vào yếu tố xanh trong quản trị nhân lực.

Tài liệu tham khảo

Allen, D.G., Bryant, P.C. &Vardaman, J.M. (2010), ‘Retaining talent: replacing misconceptions with evidence-based strategies’, The Academy of Management Perspectives, 24(2), 48-64, https://doi.org/10.5465/AMP.2010.51827775.

Bang, S.R., Choi, M.C. & Ahn, J.Y. (2022), ‘Human resource practices for corporate social responsibility: evidence from korean firms’, Frontiers in Psychology, 13, 893243.

Bhattacharya, C.B., Sen, S. & Korschun, D. (2008), ‘Using corporate social responsibility to win the war for talent’, MIT Sloan Management Review, 49, 37-44.

Bieleń, M. & Kubiczek, J. (2020), ‘Response of the labor market to the needs and expectations of Generation Z’, E-Mentor, 86(4), 87-94.

Cohen, J. (1998), Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences, Lawrence Erlbaum Associates, USA.

Dahlsrud, A. (2008), ‘How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions’, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 1-13, https://doi.org/10.1002/csr.132.

Deloitte (2021), A call for accountability and action, truy cập lần cuối ngày 29 tháng 2 năm 2024, từ <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/insights/2022/2021-deloitte-global-millennial-survey-report.pdf>.

Deloitte (2023), Striving for balance, advocating for change, truy cập lần cuối ngày 29 tháng 2 năm 2024, từ <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/about/2022/deloitte-2022-genz-millennial-survey.pdf>.

Freitas, W.R.d.S., Caldeira-Oliveira, J.H., Teixeira, A.A., Stefanelli, N.O. & Teixeira, T.B. (2020), ‘Green human resource management and corporate social responsibility: Evidence from Brazilian firms’, Benchmarking: An International Journal, 27(4), 1551-1569.

Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. & Tatham, R. (2006), Multivariate Data Analysis, 6th edition, Pearson Education Limited, USA.

Hair, J., Ringle, C. & Sarstedt, M. (2011), ‘PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet’, Journal of Marketing Theory and Practice, 19, 139-151, https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, Arry J. &Anderson, R.E. (2019), Multivariate Data Analysis, 8th edition, Cengage.

Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2017), A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2nd edition, Sage Publications Inc., Thousand Oaks, CA.

Henseler, J., Ringle, C.M. &Sarstedt, M. (2015), ‘A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling’, Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135, https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8.

Höck, M. &Ringle, C.M. (2006), ‘Strategic networks in the software industry: An empirical analysis of the value continuum’, presentation at IFSAM VIIIth World Congress, Berlin, Germany.

Hoxhaj, J., Abduli, S. & Syla, S. (2023), ‘Effect of green human resources management and employee performance on Work-Life Balance’, SEEU Review, 18(2), 90-104.

Huỳnh Thị Minh Châu & Nguyễn Ngọc Long (2023), ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên thuộc thế hệ Z’, kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 4 năm 2022(YSC2022)-IUH, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 237-255.

Islam, M.A., Jantan, A.H., Yusoff, Y.M., Chong, C.W. & Hossain, M.S. (2023), ‘Green human resource management (GHRM) practices and millennial employees’ turnover intentions in tourism industry in malaysia: Moderating role of work environment’, Global Business Review, 24(4), 642-662.

Javed, S., Yingjun, Z., Kumar, N. & Meghwar, S. (2024), ‘Green human resource management practices and organizational sustainability performance in Pakistan’s healthcare sector’, International Journal of Research in Business and Social Science, 13(1), 171-183.

Khanin, D., Turel, O. & Mahto, R.V. (2012), ‘How to Increase Job Satisfaction and Reduce Turnover Intentions in the Family Firm’, Family Business Review, 25(4), 391-408, https://doi.org/10.1177/0894486512441944.

Lee, C.C., Huang, S.H. & Zhao, C.Y. (2012), ‘A Study on factors affecting turnover intention of hotel employees’, Asian Economic and Financial Review, 2(7), 866-875.

Mazur-Wierzbicka, E. (2015), ‘Implementing the work–life balance as a CSR tool in Polish companies’, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 387, 109-121.

Mobley, W.H., Horner, S.O. & Hollingsworth, A.T. (1978), ‘An evaluation of precursors of hospital employee turnover’, Journal of Applied Psychology, 63(4), 408-414, https://doi.org/10.1037/0021-9010.63.4.408.

Mohr, L.A. & Webb, D.J. (2005), ‘The effects of corporate social responsibility and price on consumer responses’, Journal of Consumer Affairs, 39(1), 121-147, https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2005.00006.x.

Nadeem, R. (2023), Gen Z, millennials stand out for climate change activism, social media engagement with issue, truy cập lần cuối ngày 1 tháng 3 năm 2024, từ <https://www.pewresearch.org/science/2021/05/26/gen-z-millennials-stand-out-for-climate-change-activism-social-media-engagement-with-issue/>.

Nguyễn Hồng (2023), 10 lý do người lao động nghỉ việc năm 2022, truy cập lần cuối ngày 29 tháng 2 năm 2024, từ <https://jobsgo.vn/blog/ly-do-nguoi-lao-dong-nghi-viec/>.

Nguyễn Hữu Khôi (2020), ‘Trách nhiệm xã hội và ý định nghỉ việc: Kiểm định tác động trực tiếp và gián tiếp trong bối cảnh Việt Nam’, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(3), 155-166.

Nguyễn Thị Tú Quyên (2022), ‘Mô hình nghiên cứu tác động của quản trị nhân lực xanh tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam’, Tạp chí Công thương, 8, 117-123.

Nguyễn Vân Hà & Vương Thị Trang (2022), ‘Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, sự hài lòng công việc và ý định nghỉ việc của người lao động tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội’, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 247, 22-33.

O'Connell, M. & Kung, M. (2007), ‘The cost of employee turnover’, Industrial Management, 49, 14-19.

Paillé, P., Chen, Y., Boiral, O. & Jin, J. (2013), ‘The impact of human resource management on environmental performance: An employee-level study’, Journal of Business Ethics, 121(3), 451-466.

PwC (2021), Thế hệ Z đã sẵn sàng cho kỷ nguyên số?, truy cập lần cuối ngày 1 tháng 3 năm 2024, từ <https://www.pwc.com/vn/vn/publications/2021/pwc-vietnam-digital-readiness-genz-vn.pdf>.

Renwick, D., Redman, T. & Maguire, S. (2012), ‘Green human resource management: A review and research agenda’, International Journal of Management Reviews, 15(1), 1-14.

Sengupta, M. & Yajman, S. (2023), ‘Generation Z employees’ perception on green GHRM policies and practices: A study on IT sector in Bangalore, India’, World Journal of Management and Economics, 16, 75-82.

Sheopuri, A. & Sheopuri, A. (2015), ‘Green HR practices in the changing workplace’, Business Dimensions, 2(1), 13-26.

Tang, G., Chen, Y., Jiang, Y., Paillé, P. & Jia, J. (2017), ‘Green human resource management practices: scale development and validity’, Asia pacific journal of human resources, 56(1), 31-55, https://doi.org/10.1111/1744-7941.12147.

Úbeda-García, M., Claver-Cortés, E., Marco-Lajara, B. & Zaragoza-Sáez, P. (2021), ‘Corporate social responsibility and firm performance in the hotel industry. The mediating role of green human resource management and environmental outcomes’, Journal of Business Research, 123, 57-69, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.055.

Voegtlin, C. & Greenwood, M. (2016), ‘Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis’, Human Resource Management Review, 26(3), 181-197, https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.12.003.

Wang, Q., Gazi, M.A.I., Sobhani, F.A., Masud, A.A., Islam, M.A. & Akter, T. (2023), ‘Green human resource management and job pursuit intention: mediating role of corporate social responsibility and organizational reputation’, Environmental Research Communications, 5(7), 075001, https://doi.org/10.1088/2515-7620/acda81.

Yadav, R.S., Dash, S.S., Chakraborty, S.K. & Kumar, M. (2018), ‘Perceived CSR and corporate reputation: the mediating role of employee trust’, Vikalpa, 43(3), 139-151.

Zhou, S., Tiruneh, W.A. & Legese, M.A. (2023), ‘The effect of corporate social responsibility on environmental performance: the mediating role of green innovation and green human resource management’, International Journal of Emerging Markets, ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/ijoem-02-2022-0211.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21-05-2024

Cách trích dẫn

Đỗ Vũ Phương , A., Hoàng Thị, H., Đỗ Phương , L., Ngô Thị Hồng , M., Đặng Trần Châu , G., & Đỗ Phương , T. (2024). Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến ý định nghỉ việc của nhân viên Gen Z: Vai trò trung gian của quản trị nhân lực xanh. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (323), 67–78. Truy vấn từ http://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1670